Representanter från cirka 80 nationer, 60 internationella organisationer och EU kommer att samlas

Representanter från cirka 80 nationer, 60 internationella organisationer och EU kommer att samlas GEO:s toppmöte i Peking 3-5 november. Delegationerna förväntas anta en deklaration som poängterar vikten av att jordobservationssystemen samordnas, att informationsutbytet standardiseras och att man verkar för en öppnare datapolicy. GEO står för Group on Earth Observations.

Det behövs långsiktig och kontinuerlig observation av jorden för att öka kunskapen om gränsöverskridande miljöproblem som exempelvis klimatförändringar, biologisk mångfald och hälsa. Det finns ett stort behov av att data kring detta är internationellt samordnat, heltäckande och uthålligt.

– Det som gör GEO så unikt är att ledande politiker driver behovet av samordning för att informationen om jordens tillstånd ska komma till nytta i samhället, säger Lena Häll Eriksson, generaldirektör SMHI, som leder den svenska delegationen. Tidigare har sådant utbyte och samordning främst skett kring specifika ämnesområden inom vetenskapssamfundet. Genom att GEO inkluderar flera områden inom miljö, klimat och säkerhet, skapas tvärvetenskapliga mervärden.

Group on Earth Observations, GEO, bildades 2003 och är ett internationellt politiskt initiativ med uppgift att bygga ett globalt system av jordobservationer, GEOSS.

Deklaration om tillgänglig data från jordobservationer

Efter ett förberedande plenarmöte ska delegationerna, som består av ministrar och statliga tjänstemän och företrädare för olika medverkande organisationer, anta en deklaration som uppmanar till att vidta nödvändiga åtgärder för att upprätthålla observationssystem. Flexibla nationella och internationella politiska ramar ska utvecklas för att säkerställa att en mer öppen datamiljö utvecklas.

– Det är viktigt för alla GEO:s medlemmar att fortsätta att arbeta tillsammans för att säkerställa att alla som behöver jordobservationsdata också kan få tillgång till dem på ett öppet, säkert och jämförbart sätt, säger Thomas Klein, GEO/GEOSS-ansvarig SMHI.

Globalt samordnade jordobservationer

GEOSS arbetar för att data från olika jordobservationssystem i världen ska samordnas och göras tillgängliga. GEOSS omfattar alla typer av data som beskriver hur jordens olika system fungerar och hur människan påverkar dem. Det kan handla om klimatpåverkande gaser såväl som vattenkvalitet, vegetationsförändringar eller istäckets utbredningar. Data insamlas från fältmätningar på land och i vatten samt via mätningar från flyg och satelliter.

Syftet med GEOSS är att data från globala jordobservationssystem ska stödja länder att fullfölja internationella klimat- och miljöavtal. Vid katastrofer eller extrema väderhändelser kan systemet ge bättre beredskap och bedömningsunderlag.

För mer information, kontakta

Lena Häll Eriksson, Generaldirektör
SMHI, +46 (0)11 495 81 03
Thomas Klein, GEO/GEOSS-ansvarig
SMHI, +46 (0)768 93 30 35, thomas.klein@smhi.se
Göran Boberg, Fjärranalysansvarig
Rymdstyrelsen, +46 (0)703 41 79 00, goran.boberg@snsb.se

Blogg

Göran Boberg, Rymdstyrelsen, kommer att blogga från GEO-mötet i Peking:
http://www.rymdkanalen.se/

Mer information om GEO och GEOSS

www.smhi.se
www.earthobservations.org
____________
Sveriges delegation på GEO-mötet i Peking leds av SMHI:s generaldirektör Lena Häll Eriksson, på uppdrag av miljöminister Andreas Carlgren, och kompletteras av Thomas Klein, SMHI, och Göran Boberg, Rymdstyrelsen.

Miljödepartementet har det överordnade nationella ansvaret för GEO/GEOSS-frågor inom Sverige, medan SMHI har samordningsansvaret samt representerar Sverige i olika GEO-sammanhang. Till sin hjälp använder SMHI en nationell referensgrupp, huvudsakligen bestående av forskare och berörda myndigheter som till exempel Rymdstyrelsen, SLU och Lantmäteriet.
Kontakt


AnnaKarin Norberg

Kommunikatör, SMHI

annakarin.norberg@smhi.se

011-495 8695

076-720 1927

Eva-Lena Jonsson

Kommunikationschef, SMHI

eva-lena.jonsson@smhi.se

011-495 83 14

070-815 83 14

För media - vakthavande meteorolog

För kontakt med prognos- och varningstjänsten vid SMHI om aktuellt väder, prognoser och varningar. Följ gärna våra meteorologer på @SMHIvader på Twitter.

011-495 8524 (dygnet runt)

För media - vakthavande hydrolog

För frågor om aktuella flöden i vattendrag kontakta hydrologiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8183 (kontorstid, kl. 8.00 - 17.00)

För media - vakthavande oceanograf

För frågor om aktuella havsvattenstånd längs kusterna kontakta oceanografiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8240 (kontorstid kl. 8.00 - 17.00)