Många kommuner vill samla in byggprodukter för återanvändning, men har sett hinder för detta. Avfall Sverige har därför låtit kartlägga befintliga kommunala initiativ och identifierat utmaningar och möjligheter för en påskyndad utveckling mot ökad återanvändning.

Studien, som genomförts av IVL Svenska Miljöinstitutet, visar att intresset ökar, men att det också finns många hinder på vägen mot en etablerad återbruksverksamhet.

-Den högsta återbrukspotentialen för bygg- och rivningsavfall finns bland helt nya varor och material som blivit över eller packats fel. Det finns även ett stort värde bland till exempel dörrar, fönster, sanitetsporslin, möbler och i vissa fall elektronik. Ett visst värde finns också bland produkter med ett antik- eller designvärde, säger Johan Fagerqvist, rådgivare på Avfall Sverige.

Det är dock bara ett tiotal ton, av över nio miljoner ton avfall, som varje år som går vidare till återbruk.Många kommuner vill samla in byggprodukter för återanvändning och på vissa återvinningscentraler kan invånarna hämta material gratis medan andra säljer det, antingen själva eller via aktörer som Malmö Återbyggdepå och Byggåtervinningen i Halmstad. Kartläggning, som är baserad på intervjuer med branschaktörer, visar att de främsta hindren för att öka återanvändningen av byggavfall utgörs av:

  • brist på information och kunskap i hela återbrukskedjan, från byggare till privatpersoner,
  • ett allmänt lågt intresse i byggbranschen av att lämna in byggavfall till återbruk, 
  • den stora variationen avprodukter som gör det svårt att skala upp återanvändningen. 

-Bygg- och rivningsavfall måste minska, det är ett oerhört resursslöseri med värdefulla material. Det är positivt att många kommuner nu vill arbeta aktivt med frågan, säger Jurate Miliute-Plepiene, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

I rapporten diskuteras förslagen för att hantera hinder och utnyttja möjligheterna på bästa sätt.

För mer information, kontakta

Johan Fagerqvist, rådgivare för deponerings- och avfallsanläggningar Avfall Sverige, 
tfn 040-35 66 24, johan.fagerqvist@avfallsverige.se   

Jurate Miliute-Plepiene, projektledare IVL, tfn 010 788 67 20, jurate.miliute@ivl.se

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är “Det finns inget avfall”. Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är ambassadörer, katalysatorer och garanter för denna omställning.
Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20