Statskontoret föreslår i en rapport till regeringen att dödsfallsutredningar, som ska förebygga att barn dör till följd av brott och att vuxna utsätts för dödligt våld av närstående, flyttas från Socialstyrelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Utredningarna bör kompletteras med tillsyn i varje enskilt fall.

Syftet med utredningsverksamheten är att uppmärksamma brister i hur myndigheter och kommuner har agerat innan dödsfallen inträffade och utforma förebyggande åtgärder. Socialstyrelsen ansvarar sedan 2008 för utredningar av dessa dödsfall. I Sverige dör varje år i genomsnitt sex barn med anledning av brott samt 17 kvinnor och fyra män till följd av våld av närstående person.

Utredningarna tillför inte ny kunskap
Socialstyrelsens dödsfallsutredningar uppfyller inte sitt syfte. För regeringen, berörda myndigheter och kommuner har utredningarna haft marginell betydelse. En av de största bristerna i arbetet är att Socialstyrelsen inte har definierat vad utredningarna ska leda till. Det finns även andra starka skäl att göra förändringar.

Tillsyn i varje enskilt fall ger djupare insikt
Utredningarna behöver kompletteras med tillsyn i varje enskilt fall. Tillsynen kan ge kunskaper och erfarenheter från den praktiska verksamheten och en djupare insikt som gör det möjligt att dra slutsatser om hur enskilda verksamheter kan förbättra sina rutiner. Statskontoret föreslår att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, får ansvar för tillsyn av dödsfallen och även för de övergripande analyserna.

-  Utredningsverksamheten är viktig eftersom det rör sig om mycket allvarliga händelser. För att verksamheten ska vara effektiv och bidra till kunskapsuppbyggnad hos berörda myndigheter och kommuner behöver den kompletteras med tillsyn, säger Statskontorets vikarierande generaldirektör Mikael Halápi.

Statskontoret har utvärderat Socialstyrelsens utredningsverksamhet under perioden 2008-2014.

Läs publikationen Sorgen finns det inga ord för. Om utredningar av vissa dödsfall

Kontakt:
Johan Sørensson, Statskontoret tel. 08-454 4778, johan.sorensson@statskontoret.se   Vi är experter på ledning, styrning och organisering samt bidrar till att effektivisera och utveckla statliga verksamheter genom analys och utvärdering. Statskontoret gör utredningar inom alla sektorer på uppdrag av regeringen.


Kontakt


Malin Ruthström

Kommunikationsstrateg

malin.ruthstrom@statskontoret.se

08 454 46 26