Porträtt Fotograf/Källa: Pernille Tofte

JO konstaterar att lösningen med umgängesstöd i umgängeslokal, som socialtjänsten ofta erbjuder, är problematisk i vissa delar.

JO har undersökt hur socialtjänsten verkställer beslut om umgänge med umgängesstöd. I undersökningen ingår bl.a. inspektioner av fyra socialnämnder, granskning av ärenden om umgängesstöd och intervjuer med advokater och domare.

De inspekterade nämnderna använder  lösningen  att erbjuda umgängesstöd i en umgängeslokal. En lösning som har flera fördelar bl.a. genom att det är enklare att säkerställa att personalen är kompetent och att besluten verkställs i rimlig tid, men från ett barnperspektiv finns det också flera nackdelar.

– Lösningen uppfyller inte de formella krav som finns i föräldrabalken, exempelvis vad gäller att barnet ska få stöd från en person. I umgängeslokalerna har personalen ett slags kollegialt ansvar för flera barn samtidigt, säger JO Thomas Norling.

Det är domstolens ansvar att bedöma vad som är bäst för ett barn och besluta om umgängesstöd. Socialnämnden ska se till att verkställa domstolens beslut.

Undersökningen visar att nämnderna i praktiken nästan enbart erbjuder umgängesstöd i umgängeslokal.

– När en socialnämnd inte erbjuder något annat alternativ till lokallösningen riskerar domstolarnas prövning av vad som är bäst för barnet att bli i det närmaste illusorisk i och med att domstolen ofta anpassar sitt beslut om umgängesstöd till vad en socialnämnd kan erbjuda. Det finns inte heller något lagstöd för att socialnämnden ska kunna ställa ett sådant villkor för umgängesstödet, säger JO Thomas Norling.

JO menar att det finns en risk att lokallösningen kan innebära att barnet inte får det individuella stöd som det har behov av och rätt till. Principen om barnets bästa riskerar därmed att inte få genomslag.

– Lokallösningen bygger i mångt och mycket på generella antaganden om vad som är barnets bästa. Syftet med umgängesstödet är att bidra till normalisering av umgänget mellan barn och förälder och då måste nämnderna vara beredda att erbjuda mer flexibla lösningar som tar hänsyn till barnets individuella behov, avslutar JO Thomas Norling.

----------

Läs hela undersökningen

För mer information kontakta föredragande/tf. byråchef Anders Malmkvist, tel. 08-786 51 00.Justitieombudsmännen (JO) väljs direkt av riksdagen. Ombudsmännen är helt självständiga i sina beslut och är direkt ansvariga inför riksdagen. Varje höst lämnar de sin ämbetsberättelse till riksdagen. Ämbetsberättelsen är en redogörelse för arbetet under det senaste verksamhetsåret med statistik och ett urval beslut.


Kontakt


Anders Jansson

Informationsansvarig

justitieombudsmannen@jo.se

08-786 40 00

08-786 50 98