ChefsJO Elisabeth Rynning Fotograf/Källa: Pernille Tofte

ChefsJO Elisabeth Rynning har i dag beslutat att inrätta ett särskilt forum för dialog med representanter för civilsamhället i frågor som rör frihetsberövades rättigheter och situation. Avsikten är att forumet ska ge möjlighet till ett mer strukturerat och regelbundet, ömsesidigt utbyte av information kring dessa frågor.

JO har löpande kontakter med aktörer i civilsamhället, bl.a. i syfte att hålla sig välinformerad om förhållandena i den offentliga verksamheten och om enskilda gruppers aktuella situation. JO inspekterar bl.a. platser där personer hålls frihetsberövade och fullgör sedan 2011 dessutom uppgiften som nationellt besöksorgan (NPM) enligt tilläggsprotokollet till FN:s tortyrkonvention (Opcat). I december 2019 bjöd chefsJO Elisabeth Rynning in vissa företrädare för civilsamhället till en diskussion om behovet av ett mer strukturerat och regelbundet informationsutbyte rörande frågor kring frihetsberövades rättigheter och situation. Vid mötet föreslog chefsJO att det skulle inrättas ett särskilt forum för sådan dialog, vilket välkomnades.

ChefsJO Elisabeth Rynning har nu fattat ett beslut om att inrätta ett särskilt forum för dialog kring frihetsberövades rättigheter och situation. JO avser att bjuda in till två möten per år. Det första mötet kommer att äga rum i början av mars 2020 och ett antal representanter för civilsamhället kommer att bjudas in.

ChefsJO Elisabeth Rynning säger i ett uttalande:

– Det är viktigt för JO att ha ett utbyte med aktörer i civilsamhället som har ett uppdrag eller intresse av att förebygga kränkningar av frihetsberövades rättigheter. Det kan t.ex. handla om trossamfund eller frivilligorganisationer, men även andra aktörer som har regelbunden kontakt med personer som är frihetsberövade. Min förhoppning är att ett särskilt forum ger möjlighet till ett utökat informationsutbyte med civilsamhället kring frihetsberövades situation.

– Jag hoppas och tror att de regelbundna mötena kommer att bli ett viktigt komplement i JO:s arbete med att förebygga kränkningar av frihetsberövade, och även sprida kunskap om JO:s funktion.

För mer information kontakta enhetschefen Gunilla Bergerén, på tel. 08-786 51 86, epost gunilla.bergeren@jo.se eller biträdande enhetschefen Karl Lorentzon, på tel. 08-786 58 53, epost karl.lorentzon@jo.se.Justitieombudsmännen (JO) väljs direkt av riksdagen. Ombudsmännen är helt självständiga i sina beslut och är direkt ansvariga inför riksdagen. Varje höst lämnar de sin ämbetsberättelse till riksdagen. Ämbetsberättelsen är en redogörelse för arbetet under det senaste verksamhetsåret med statistik och ett urval beslut.


Kontakt


Anders Jansson

Informationsansvarig

justitieombudsmannen@jo.se

08-786 40 00

08-786 50 98