Fotograf/Källa: Pernille Tofte

JO Stefan Holgersson startar under hösten en serie inspektioner med fokus på ensamkommande barn för att se om barnens grundläggande rättigheter respekteras.

Ensamkommande barn är en utsatt grupp. Jämfört med andra barn är de i betydligt högre utsträckning beroende av att samhället på ett bra sätt löser frågor om omsorg, boende och skola.

– Det är många samhällsaktörer som är inblandade i frågor som rör de ensamkommande barnen och det är risk för att saker faller mellan stolarna och att barnens rättigheter inte beaktas i tillräcklig omfattning, säger JO Stefan Holgersson.

Det kommer in relativt många anmälningar in till JO som rör ärenden med anknytning till ensamkommande barn och tendensen är att anmälningarna ökar. Exempel på  vad anmälningarna handlar om är placering av ensamkommande gifta barn, placering och omplacering av ensamkommande barn och barnens skolgång. 

JO har också tagit del av iakttagelser från Migrationsverket, Human Rights Watch, Barnrättsutredningen (SOU 2016:19) finska JO, m.fl. och har informerat sig om vilka särskilda granskningsåtgärder som genomförts av Skolinspektionen och Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

– Sammantaget blir min slutsats att det finns anledning att ytterligare undersöka hur frågor som rör ensamkommande barn hanteras på mina tillsynsområden. Inriktningen på granskningen kommer vara att se om lagar och regler tillämpas korrekt och om berörda myndigheter behöver vägledning i hanteringen av dessa frågor, säger JO Stefan Holgersson.

Inspektionerna med fokus på de ensamkommande barnens situation inleds under hösten 2016 och arbetet beräknas vara färdigt 31 mars 2017.

Kontakt telefon: 08-786 51 05

JO Stefan Holgerssons tillsynsområden

  • Tillämpningen av socialtjänstlagen, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).
  • Barnombudsmannen.
  • Hälso- och sjukvård samt tandvård och läkemedelsfrågor; rättsmedicinska undersökningsväsendet och rättspsykiatriska undersökningsväsendet; smittskydd.
  • Övriga till Socialdepartementet och myndigheter därunder hörande ärenden som inte tillhör annat ansvarsområde.
  • Skolväsendet; universitets- och högskoleväsendet (inklusive Sveriges lantbruksuniversitet); studiestöd; Ungdomsstyrelsen; övriga till Utbildningsdepartementet och myndigheter därunder hörande ärenden som inte tillhör annat ansvarsområde.

Läs hela beslutet


Justitieombudsmännen (JO) väljs direkt av riksdagen. Ombudsmännen är helt självständiga i sina beslut och är direkt ansvariga inför riksdagen. Varje höst lämnar de sin ämbetsberättelse till riksdagen. Ämbetsberättelsen är en redogörelse för arbetet under det senaste verksamhetsåret med statistik och ett urval beslut.


Kontakt


Anders Jansson

Informationsansvarig

justitieombudsmannen@jo.se

08-786 40 00

08-786 50 98