Fotograf/Källa: Pernille Tofte

Rådmannen vid Solna tingsrätt kritiseras för att inte ha gått igenom de skrivna domskälen med nämndemännen innan domen expedierades.

I en dom i Solna tingsrätt, där en person friades för misshandel, ville två nämndemän fria medan juristdomaren och en nämndeman var skiljaktiga och ville fälla. Domskälen fick stor uppmärksamhet i den allmänna debatten och det har förekommit uppgifter om att juristdomaren skrivit en annan dom än den som de båda friande nämndemännen kommit fram till. JO har också tagit emot en anmälan om nämndemännens möjlighet att gå igenom domskälen innan domen expedieras.

- Det finns inget krav i lagen på att nämndemännen ska granska den skrivna domen och praktiska skäl talar för att juristdomaren på eget ansvar formulerar den beslutade domen. Det finns sällan behov av att visa nämndemännen ett utkast innan dom meddelas, säger JO Lars Lindström.

Men det finns komplicerade situationer och JO Lars Lindström menar i sitt beslut att en juristdomare som anser att nämndemännen är på väg att besluta en oriktig dom måste göra sitt bästa för att undvika att så blir fallet. I många mål underlättas detta, enligt Lars Lindström, om juristdomaren skriver ett utkast till dom med de domskäl som nämndemännen överväger och går igenom detta utkast med nämndemännen. På det sättet finns det möjlighet att undvika misstag och det kan också minska risken att nämndemännen efter det att domen har meddelats hävdar att den skrivna domen inte stämmer överens med det som de kom fram till under överläggningen.

JO:s utredning visar inte att juristdomaren skrev domskäl som avvek från vad nämndemännen kom fram till under överläggningen. Däremot framgår det att hon inte gick igenom de skrivna domskälen med nämndemännen.

- När man läser domskälen i det aktuella fallet kan man rimligen inte komma fram till någon annan slutsats än att juristdomaren borde ha gått igenom de skrivna domskälen med nämndemännen innan domen expedierades. Hon kan därför inte undgå kritik, avslutar Lars Lindström.

Kontakt för ytterligare information:
Föredragande Mikael Wibeck, 08-786 53 91 eller byråchef Carina Sjögren, 08-786 50 79

------------------------------------------------

Läs hela beslutet

 Justitieombudsmännen (JO) väljs direkt av riksdagen. Ombudsmännen är helt självständiga i sina beslut och är direkt ansvariga inför riksdagen. Varje höst lämnar de sin ämbetsberättelse till riksdagen. Ämbetsberättelsen är en redogörelse för arbetet under det senaste verksamhetsåret med statistik och ett urval beslut.


Kontakt


Anders Jansson

Informationsansvarig

justitieombudsmannen@jo.se

08-786 40 00

08-786 50 98