JO Thomas Norling Fotograf/Källa: Pernille Tofte

Justitieombudsmannen Thomas Norling kritiserar Statens institutionsstyrelses (SiS) ungdomshem Tysslinge för att personalen lagt ned och hållit fast en intagen ungdom mot golvet utan stöd i lag.

Vid en Opcat-inspektion av SiS ungdomshem Tysslinge kom det fram att personalen vid ett tillfälle i juni 2017 hade lagt ned och hållit fast en intagen ungdom mot golvet sedan ungdomen blivit aggressiv. Det pågick till dess att ungdomen, enligt personalens uppfattning, hade lugnat sig. JO:s bedömning är att personalen inte hade befogenhet att agera på det här sättet.

– Jag har inga synpunkter på att personalen inledningsvis ingrep mot den intagne ungdomen, det var fråga om en akut situation och nödvändigt för att bl.a. avvärja ett utfall mot en av behandlingsassistenterna, men i det fortsatta förloppet menar jag att det inte fanns något lagstöd för personalens agerande, säger JO Thomas Norling.

Enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) har personalen vid de särskilda ungdomshemmen s.k. särskilda befogenheter att vidta vissa tvångsåtgärder mot de unga som vistas vid hemmen, exempelvis får en intagen ungdom under vissa förutsättningar hållas i avskildhet om han eller hon uppträder våldsamt. Fysisk fasthållning räknas dock inte upp bland de särskilda befogenheterna i LVU.

I det aktuella fallet hade det inte fattats något beslut om avskiljning och den aktuelle ungdomen fördes inte heller till något avskiljningsrum. Det finns inte heller något som tyder på att personalens avsikt med ingripandet var att föra ungdomen till ett avskiljningsrum. Det framstår därför närmast som att personalen lade ned och höll fast ungdomen mot golvet utan att avsikten från början varit att avskilja honom. Något stöd för ett sådant agerande finns varken i LVU eller i annan lagstiftning. Personalen agerade därmed i strid med det grundlagsfästa skyddet mot påtvingat kroppsligt ingrepp i 2 kap. 6 § i regeringsformen (RF).

– Det inträffade är naturligtvis helt oacceptabelt och SiS ungdomshem Tysslinge förtjänar allvarlig kritik, säger JO Thomas Norling.

– Fysisk fasthållning regleras inte i LVU och det är därför angeläget att begreppet inte används på ett sätt som skulle kunna ge intrycket av att det är en vedertagen och i lag sanktionerad metod. Det får naturligtvis inte förekomma att det bland personalen på de särskilda ungdomshemmen utvecklas en uppfattning om att man, vid sidan av de särskilda befogenheterna i LVU, har andra oskrivna befogenheter som i realiteten innebär att personalen i strid med 2 kap. 6 § RF vidtar tvångsåtgärder mot de intagna ungdomarna. Jag förutsätter att SiS omgående genomför utbildningsinsatser för att klargöra var gränserna för de särskilda befogenheterna går, avslutar JO Thomas Norling.

För mer information kontakta föredragande Erika Löwhagen, tel: 08-786 50 18  e-post: erika.lowhagen@jo.se eller byråchefen Carl-Gustaf Tryblom, tel: 08-786 50 78 e-post: carl-gustaf.tryblom@jo.se.

Läs hela JO-beslutetJustitieombudsmännen (JO) väljs direkt av riksdagen. Ombudsmännen är helt självständiga i sina beslut och är direkt ansvariga inför riksdagen. Varje höst lämnar de sin ämbetsberättelse till riksdagen. Ämbetsberättelsen är en redogörelse för arbetet under det senaste verksamhetsåret med statistik och ett urval beslut.


Kontakt


Anders Jansson

Informationsansvarig

justitieombudsmannen@jo.se

08-786 40 00

08-786 50 98