Barnkonventionen uppfyller inte de krav som bör ställas på bra lagstiftning och bör därför inte bli lag enligt JO. Problem kan uppstå vid kollisioner med annan, tydligare lagstiftning.

Jag har den 4 oktober 2016 yttrat mig över Barnrättighetsutredningens betänkande Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19). I mitt remissvar avstyrker jag förslaget om att inkorporera barnkonventionen som direkt gällande lag. Lagstiftaren bör enligt min bedömning i stället överväga att göra ändringar och förtydliganden i den lagstiftning som behandlar frågor som rör barns rättigheter. Det huvudsakliga skälet mot att göra barnkonventionen till lag är att den i vissa delar är mycket allmänt hållen samt att dess begrepp och principer är föremål för så olika tolkningar att den sammantaget inte kan anses uppfylla de krav som bör ställas på bra lagstiftning. Jag ifrågasätter därför om förslaget som det ser ut kommer att i avsedd omfattning stärka barnens ställning. 

I remissvaret tar jag också upp risken för att barnkonventionen som direkt tillämplig lag kan komma i konflikt med andra lagar. I frågan om vilken tolkningsmetod som ska användas vid lagkonflikter anförs i remissvaret att det kan finnas olika uppfattningar om huruvida barnkonventionen i alla delar ska ses som en konvention om mänskliga rättigheter. Jag vill nu klarlägga att detta inte är ett ifrågasättande av barnkonventionens ställning som en konvention om mänskliga rättigheter utan endast ett påpekande om att konventionen i vissa delar är så otydlig och föreskriver åligganden av så allmän karaktär att det kan vara svårt att hävda att den vid lagkollisioner generellt ska ha företräde framför andra lagar.  

Stefan Holgersson
JustitieombudsmanJustitieombudsmännen (JO) väljs direkt av riksdagen. Ombudsmännen är helt självständiga i sina beslut och är direkt ansvariga inför riksdagen. Varje höst lämnar de sin ämbetsberättelse till riksdagen. Ämbetsberättelsen är en redogörelse för arbetet under det senaste verksamhetsåret med statistik och ett urval beslut.


Kontakt


Anders Jansson

Informationsansvarig

justitieombudsmannen@jo.se

08-786 40 00

08-786 50 98