JO Per Lennerbrant Fotograf/Källa: Pernille Tofte

JO Per Lennerbrant har beslutat att öppna ett initiativärende för att utreda Migrationsverkets hantering av framställningar om s.k. dröjsmålstalan enligt 12 § förvaltningslagen.

Dröjsmålstalan var en nyhet när den nya förvaltningslagen trädde i kraft år 2018 och syftet är att ge enskilda en möjlighet att påskynda avgörandet av ett ärende som drar ut oskäligt länge på tiden. I förarbetena underströks särskilt vikten av att ett beslut om avslag av en begäran ska ha en klargörande motivering. Beslutsmyndigheten skulle därigenom tvingas att skapa sig en bild av hur det aktuella ärendet skulle hanteras i fortsättningen.

Vid en inspektion av Migrationsverkets medborgarskapsenhet kom det fram att många framställningar om dröjsmålstalan avslås per automatik utan att det redovisas något egentligt skäl för avslagen.

Migrationsverket har nu uppmanats att yttra sig över sin hantering av framställningar om dröjsmålstalan.

– Vad som kommit fram vid inspektionen väcker frågor bl.a. om Migrationsverkets tillämpning är förenlig med lagstiftarens intentioner med bestämmelserna om dröjsmålstalan. Jag vill därför ha Migrationsverkets syn på detta, säger justitieombudsmannen Per Lennerbrant i en kommentar till beslutet.

Migrationsverkets yttrande ska ha kommit in till JO senast den 4 december 2020.

För mer information kontakta föredragande Olle Molin, 08-786 51 70, olle.molin@jo.se

Läs mer

Begäran om yttrande

Protokoll från inspektion av Migrationsverkets medborgarskapsenhet i Norrköping den 19 mars 2020


Justitieombudsmännen (JO) väljs direkt av riksdagen. Ombudsmännen är helt självständiga i sina beslut och är direkt ansvariga inför riksdagen. Varje höst lämnar de sin ämbetsberättelse till riksdagen. Ämbetsberättelsen är en redogörelse för arbetet under det senaste verksamhetsåret med statistik och ett urval beslut.


Kontakt


Anders Jansson

Informationsansvarig

justitieombudsmannen@jo.se

08-786 40 00

08-786 50 98