Kommunens resultat för 2019 är bättre än beräknat och dessutom uppfylls alla finansiella mål. - Det här är mycket positivt för vår kommun, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Persson.

Det totala resultatet 2019 landar på 107,4 miljoner kronor och det är 81,6 miljoner högre än det budgeterade resultatet på 25,8. Resultatet är dessutom högre än fjolårets resultat som var 103,2 miljoner.

Skatteintäkter bidrar

Ökade skatteintäkter är en av förklaringarna till de positiva siffrorna, eftersom de blev 35 miljoner kronor högre än budgeterat.

En annan förklaring är nämndernas resultat som är 38,5 miljoner kronor bättre än budgeterat. Utbildningsnämnden och omsorgsnämnden har positiva avvikelser, Södermöre kommundelsnämnd en negativ avvikelse.

Lägre kostnader påverkar

Till det positiva resultatet bidrar även lägre kostnader än budgeterat för till exempel pensioner och semesterlöneskuldens förändring.

Finansiella mål uppfylls

Det finns ett finansiellt mål som innebär att nettokostnadsandelen* inte ska överstiga 99 procent över en rullande femårsperiod. Målet innebär att kommunen ska göra ett resultat som ska motsvara minst en procent av de samlade intäkterna. Målet är uppfyllt både för 2019 och för den rullande femårsperioden.

Ett annat finansiellt mål i kommunen är att investeringar ska finansieras med egna medel till 50 procent över en rullande femårsperiod. Målet är uppnått med utfallet 70,5 procent för den rullande femårsperioden. Även för det enskilda året 2019 är målet uppfyllt med resultatet 85,6 procent.

Fördröjda investeringar

Kommunens investeringar blev 447,5 miljoner kronor av budgeterade 586,3. Siffran innebär en genomförandegrad på 76,3 procent. Avvikelsen mot budget beror främst på tidsförskjutning i fastighets- och exploateringsprojekt.

 

* Nyckeltalet nettokostnadsandel är verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar och finansnetto i relation till de samlade intäkterna från skatt, kommunal utjämning och generella statsbidrag. 2019 är detta nyckeltal 97,3 procent, och det är samma värde som 2018. Nyckeltalet själfinansieringsgrad är investeringarnas andel av årets resultat samt av- och nedskrivningar.

För mer information kontakta:
Johan Persson (S), kommunstyrelsens ordförande, johan.persson@kalmar.se 070-374 43 03


Kalmar är en av Sveriges mest historiskt intressanta städer belägen i en region som har framtiden för sig. Vi är en av landets yngsta universitetsstäder och rankas år efter år i den absoluta Sverigetoppen när Reseguiden listar årets sommarstäder. Vill man se världen finns regionens flygplats här med flera dagliga avgångar till Stockholm och en omfattande chartertrafik. Vi har direkttåg till Malmö/Köpenhamn och Göteborg samt många avgångar också mot Stockholm. På sommaren passerar alla som ska till och från Öland vår vackra stad. 

Med havet integrerat i staden, stora spännande byggprojekt, stränder mitt i centrum, flera stora idrottsevenemang och en fantastisk landsbygd vill över 90 procent av kommunens 68 500 invånare rekommendera vänner och bekanta att flytta hit. Välkommen du också!

 


 Kontakt


Christina Bringfors-Dahlgren

Kommunikationschef

christina.bringfors-dahlgren@kalmar.se

0480-45 00 00

0480-45 00 36

072-740 82 41