Ställföreträdande JO Lars Lindström Fotograf/Källa: Pernille Tofte

Göteborgs stad och Partille kommun får kritik för att ha förbjudit personalen att under arbetstid bära tröjor och knappar associerade till kampanjer av Lärarförbundet och det s.k. Förskoleupproret.

JO har fått in anmälningar där anmälarna menade att Göteborgs stad och Partille kommun kränkt personalens yttrandefrihet genom att inte tillåta personalen bära kläder med ett visst textinnehåll. I fallet med Göteborgs stad fick inte personalen bära knappar från Lärarförbundet med texten ”STOPP färre barn NU! Lärarförbundet Göteborg” eller tröjor associerade till det s.k. Förskoleupproret. Partille kommun tillät inte tröjor med texten ”Förskoleupproret #pressatläge” och ”Lärareffekten avgör, Lärarförbundet #lärareffekten”.

Göteborgs stad angav som skäl till förbudet bl.a att den personal som bär tröjorna eller knapparna framför ett politiskt budskap, en missnöjesyttring som vänder sig emot arbetsgivaren och att personalen ska utföra sina arbetsuppgifter under arbetstid och inte delta i opinionsbildande verksamhet. Det finns enligt kommunen också en risk att brukarna känner sig påtvingade ett budskap som kan leda till att föräldrar inte känner sig trygga med att lämna sina barn på förskolan.

Partille kommun angav bl.a. att det inte är förenligt med anställningen att bedriva politisk opinion under arbetstid. Kommunen uttalade att ensidiga eller onyanserade opinionsbildande yttranden är oförenliga med kravet på att skolverksamheten ska bedriva sakligt och allsidigt och att det finns risk för att utomstående, t.ex. elever och vårdnadshavare, uppfattar personalens  ställningstaganden som skolans officiella.

– Jag kan inledningsvis konstatera att budskapen på tröjorna och knapparna inte strider mot någon lag. Textinnehållet liksom den omständigheten att personalen, såvitt framkommit, utför arbetet i sina privata kläder ger vidare intryck av att budskapen utgör personalens privata åsikter, säger justitieombudsmannen Lars Lindström.

JO konstaterar också att det inte finns någon utredning som visar att bärandet av knapparna och tröjorna har haft någon negativ inverkan på verksamheten.

– Mot denna bakgrund finner jag inte att Göteborgs stad eller Partille kommun har haft fog för sina restriktioner kring personalens klädsel. De har därmed kränkt personalens grundlagsfästa yttrandefrihet. Jag är kritisk till detta, avslutar JO Lars Lindström.

För mer information kontakta föredragande Charlotta Nyhlén, tel. 08-786 52 48 eller byråchef Charlotte Håkansson, tel 08-786 51 21.

---------------

Läs besluten, JO riktar kritik mot Göteborgs stad [www.jo.se/PageFiles/13676/3967-2018.pdf] och Partille kommun [www.jo.se/PageFiles/13676/3967-2018.pdf]

 Justitieombudsmännen (JO) väljs direkt av riksdagen. Ombudsmännen är helt självständiga i sina beslut och är direkt ansvariga inför riksdagen. Varje höst lämnar de sin ämbetsberättelse till riksdagen. Ämbetsberättelsen är en redogörelse för arbetet under det senaste verksamhetsåret med statistik och ett urval beslut.


Kontakt


Anders Jansson

Informationsansvarig

justitieombudsmannen@jo.se

08-786 40 00

08-786 50 98