En ny rapport från Statskontoret visar att många kommuner har tagit emot personer som utsatts för aktiv medverkan att flytta av den tidigare hemkommunen. Något som ibland har kallats social dumpning eftersom det handlar om människor som är beroende av kommunens stöd.

Förutom att flytten kan ställa till problem för den enskilde om den är påtvingad, är den aktiva medverkan främst ett problem för mindre mottagande kommuner, med ansträngd ekonomi och sämre arbetsmarknadsförutsättningar.

Statskontoret föreslår i rapporten att länsstyrelserna får i uppdrag att initiera samverkan mellan kommunerna för att motverka aktiv medverkan.

Aktiv medverkan handlar ytterst om hur kommuner tar hand om sina mest utsatta invånare. Det är därför viktigt att kommunerna förbättrar sin samverkan för att motverka de problem som aktiv medverkan kan leda till, säger Statskontorets generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren.

Den viktigaste faktorn bakom aktiv medverkan är den varierande tillgången på bostäder. Bristen på bostäder bidrar till att vissa kommuner bara erbjuder bostad för nyanlända under de två år då staten betalar ut etableringsersättning. Nyanlända som inte har lyckats hitta bostad under dessa två år kan då få hjälp av hemkommunen att skaffa bostad i någon annan kommun. Här föreslår vi att regeringen ser över bosättningslagen för att öka enhetligheten i tillämpningen och ge bättre förutsättningar för nyanländas integration.

I rapporten konstaterar vi att åtskilliga kommuner kräver att de personer som får försörjningsstöd måste söka bostad utanför kommunen. Vi föreslår därför att Socialstyrelsen i sina allmänna råd förtydligar att kommunerna inte har rätt att ställa ett sådant krav, eftersom det strider mot socialtjänstlagen.

Kontakt: Peter Ehn, Statskontoret tel. 08-454 47 65

Läs hela rapporten: Aktiv medverkan till bosättning i annan kommun

Statskontoret - myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Vi är experter på ledning, styrning och organisering samt bidrar till att effektivisera och utveckla statliga verksamheter genom analys och utvärdering. Statskontoret gör utredningar inom alla sektorer på uppdrag av regeringen. Vi främjar och samordnar arbetet för en god förvaltningskultur i staten.Kontakt


Malin Ruthström

Kommunikationsstrateg

malin.ruthstrom@statskontoret.se

08 454 46 26