Länsstyrelsen i Hallands län har nu beslutat om hur mottagandet av nyanlända ska fördelas mellan länets kommuner nästa år. Till grund ligger regeringens beslut om länstal för Halland.

Migrationsverket beräknar det totala bosättningsbehovet av nyanlända för 2018 till 52 200 personer. Av dessa ska 15 200 nyanlända personer tas emot i kommuner enligt bosättningslagen. Enligt Hallands länstal för 2018 ska 582 nyanlända kvinnor, män, flickor och pojkar med uppehållstillstånd tas emot på anvisning. Dessa 582 fördelas enligt Länsstyrelsens beslut på följande sätt:

Kommun                      Kommuntal

Hylte                                   5

Halmstad                           90

Laholm                               15

Falkenberg                         41

Varberg                              138

Kungsbacka                        293

Hur avgörs läns- och kommuntal?

Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot utgår från en fördelningsmodell som tar hänsyn till följande grundvariabler:

  • kommunens befolkningsstorlek

  • arbetsmarknadsläge

  • övrigt mottagande av nyanlända i kommunen.

Hänsyn får också tas till kommunernas förutsättning att tillhandahålla bostäder.

Regeringens avsikt med bosättningslagen är att kommuner som har en jämförelsevis god arbetsmarknad, stor befolkning, lågt övrigt mottagande och förhållandevis få asylsökande kommer att få ta emot fler nyanlända.

Vem bestämmer talen?

  • Länstal - Regeringen beslutar utifrån Migrationsverkets prognos om antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar för bosättning under året samt fördelningen på länsnivå, förordning 2016:40.

  • Kommuntal - Länsstyrelserna fastställer i sin tur hur länstalet ska fördelas mellan länets kommuner, förordning 2016:39.

Vilka gäller bosättningslagen?

  • Bosättningslagen (2016:38) omfattar nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller annan skyddsbehövande enligt vissa bestämmelser i utlänningslagen (2005:716) samt anhöriga till dessa personer. Enligt bosättningsförordningen (2016:39) omfattar anvisningar till kommunerna endast nyanlända som vistas i anläggningsboenden och kvotflyktingar.

2017 var det sammanlagda länstalet för Halland ursprungligen 1 034 personer (oktober 2016), men justerades till 816 personer (mars 2017). Det lägre länstalet innebar även att Länsstyrelsen reviderade kommuntalen för Halland.

För ytterligare information:

Thijs den Teuling, integrationssamordnare på Länsstyrelsen i Hallands län.

Telefon: 010 – 224 32 19. E-post: thijs.den.teuling@lansstyrelsen.seLänsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.


Kontakt


Niklas Glans

Kommunikationschef

Niklas.Glans@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 248

Sofie Tedenstad Svebring

Kommunikatör

sofie.tedenstad-svebring@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 363

Åsa Ehrnberg

Kommunikatör

asa.ehrnberg@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 229

Nicole Blomstrand

Kommunikatör

nicole.blomstrand@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 304

Marcus Johansson

Kriskommunikatör

marcus.johansson@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 275