Föregående månad inom parentes: Barometerindikatorn 71,6 (79,3)Totala näringslivet -23 (-9)Tillverkningsindustrin -29 (-19)Byggindustri -21 (5)Detaljhandel -23 (-6)Privata tjänstenäringar -15 (0)Hushållens konfidensindikator (CCI) -24,5 (-24,7)Makroindex -58,1 (-56,3)Mikroindex -12,1 (-13,0)Arbetslösheten om 12 mån 79,8 (76,2)Förväntad inflation om 12 månader 1,9 (2,5)Barometerindikatorn, som sammanfattar stämningsläget i svensk ekonomi, fortsatte att falla i november.

Indikatorn föll med närmare åtta enheter och ligger nu på 71,6, vilket är det lägsta värdet sedan mätningarna startade 1996. Läget i svensk ekonomi är mycket svagare än normalt.

Företag: Mycket pessimistiska förväntningar i svenskt näringsliv
Den pågående finanskrisen samt den internationella och inhemska konjunkturavmattningen sätter allt djupare och bredare spår i svenskt näringsliv. Samtliga sektorer som ingår i konjunkturbarometern har försvagats rejält och konfidensindikatorn för näringslivet har sjunkit till ny lägstanivå sedan månadsmätningarna startade 1996. Förväntningarna är pessimistiska och sysselsättningen väntas minska på bred front de närmaste månaderna.

Hushåll: Hushållen pessimistiska om nuläget i svensk ekonomi
Hushållens syn på det ekonomiska läget har inte förändrats nämnvärt från förra månaden och fortsätter att vara betydligt dystrare än normalt. Konfidensindikatorn (CCI) uppgår till -24,5 jämfört med -24,7 i oktober. Hushållen är mer negativa till både sin egen och Sveriges ekonomi i nuläget, medan man ser något mindre dystert på utvecklingen de närmaste tolv månaderna. Hushållens inflationsförväntningar på ett års sikt sjönk till 1,9 procent i november från 2,5 procent månaden innan. Uppfattad inflation just nu uppgår till 3,8 procent.Konjunkturinstitutet tar fram prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar den ekonomiska utvecklingen både i Sverige och internationellt och bedriver forskning med anknytning till detta. Institutet, som grundades 1937, är en statlig myndighet under Finansdepartementet. I likhet med andra myndigheter har KI en självständig ställning. Vårt analysarbete och forskning bedrivs utan politisk hänsyn. Vi är cirka 60 anställda.


Kontakt


Sarah Hegardt Grant

informationschef

sarah.grant@konj.se

08-453 59 11