Kapitalavkastningen förklarar en mycket liten del av skillnaden mellan kvinnors och mäns genomsnittliga premiepensioner. I stället är det inkomstskillnaderna under arbetslivet som står för nästan hela könsskillnaden. Kvinnornas premiepensioner har utvecklats sämre än männens under tiden som pensionär. I framtiden beräknas kapitalavkastningen spela en större roll för spridningen i premiepensioner än i dag. Men den framtida spridningen dämpas av att majoriteten unga sparare initialt väljer och sedan ligger kvar i förvalet AP7 Såfan när de blir äldre. Det visar en analys som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har genomfört på uppdrag av regeringen.

Premiepensionen har varit omdebatterad sedan den introducerades år 2000. Genom att pensionsspararna kan välja mellan närmare 800 fonder med olika risk, avgifter och tillgångsslag kommer en del av könsskillnaden och spridningen i de utbetalda premiepensionerna att bero på kapitalav­kastningen. Men kapitalavkastningen förklarar en mycket liten del av skillnaden mellan kvinnors och mäns genomsnittliga premiepensioner. I stället är det inkomstskillnaderna under arbetslivet som står för nästan hela könsskillnaden. Män väljer efterlevandeskydd för sin partner i större utsträckning än kvinnor vilket leder till att könsskillnaden minskar. Även överföringar av premiepensionsrätter mellan män och kvinnor minskar könsskillnaden i premiepensionen något.

Spridningen i utbetald premiepension bland kvinnor respektive män förklaras till störst del av spridningen i intjänade pensionsrätter. Andra faktorer som har betydelse för spridningen i premiepension är spridningen i kapitalavkastning och den ålder då premiepensionen börjar tas ut. Även omfattningen av uttaget, det vill säga om personer väljer att ta ut hela eller en del av premiepensionen, bidrar till spridningen i premiepensioner. Skillnader i antal fondbyten i premiepensionssystemet förklarade endast en liten del av spridningen i premiepensioner bland både kvinnor och män. Även vilken typ av förvaltning (fondförsäkring eller traditionell försäkring, med och utan efterlevandeskydd) som personen valde efter att hen började ta ut premiepensionen förklarade en marginell del av spridningen i premiepensioner bland kvinnor respektive män.

Kvinnornas premiepensioner har utvecklats sämre än männens under tiden som pensionär.

– Vi har följt de första årskullarna som tog ut premiepensionen i början av 2000-talet och undersökt hur deras premiepensioner har utvecklats under tiden som de har varit pensionärer. Vi finner då att männens premiepensioner har utvecklats bättre än kvinnornas. Det beror på att männen som har placerat sin premiepension i fondförsäkringar har lyckats bättre med sina placeringar än kvinnorna, säger Gabriella Sjögren Lindquist, projektledare för studien.

De som valde att placera sin premiepension i en traditionell försäkring när de gick i pension har fått en sämre utveckling än de som valde att låta premiepensionen ligga kvar i fondförsäkring. Bland de som valde en fond­försäkring fick de som valde fonder med hög risk en bättre utveckling av premiepensionen än andra.

– Vi har även genomfört beräkningar över framtida pensioner för personer födda 1985–1990. Avkastningen kommer att spela en större roll för spridningen i premiepensioner i framtiden än vad den gör i dag eftersom de unga kommer att ha haft sina intjänade pensionsrätter placerade på kapitalmarknaden under en längre period än dagens pensionärer. Men att en stor del av de unga väljer förvalet AP7 Såfan och även ligger kvar där över tid dämpar spridningen i de framtida premiepensionerna, säger Gabriella Sjögren Lindquist.

En av slutsatserna i rapporten är just att statens ansvar för förvalet är mycket stort då de flesta unga spararna väljer förvalet. Även om en del väljer en ny portfölj senare så ligger majoriteten av dagens pensions­sparare kvar i AP7 Såfan även när de blir äldre.

Rapportens titel

Premiepensionen: Skillnader i utfall mellan män och kvinnor. En analys av skillnader och spridning i premiepensionen i dag och
i framtiden, Rapport 2017:14.

Kontakt

Frågor om rapporten besvaras av Gabriella Sjögren Lindquist, projektledare, tel. 08-58 00 15 14.

Allmänna frågor besvaras av Maria Hemström-Hemmingsson, generaldirektör, tel. 08-58 00 15 01.

Mer information

Rapporten finns att ladda ned eller beställa via vår webb: www.inspsf.se

Läs den online här: 2017:14


Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en statlig myndighet som arbetar för en rättssäker och effektiv socialförsäkring som är hållbar för samhället och ger trygghet för individen. ISF granskar socialförsäkringen genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning. I ISF:s granskningsområde ingår i första hand tre myndigheter: Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Vi synliggör det som behöver synas


Kontakt


Therese Östh

Kommunikationsansvarig

therese.osth@isf.se

010-1741557

Eva-Lo Ighe

Generaldirektör

eva-lo.ighe@isf.se

010-174 15 00