‒ Nuläget är att vi fortsatt har noll omsorgstagare med bekräftad smitta av covid-19 inom äldreomsorgens verksamheter i Kalmar kommun, säger Mattias Ask, förvaltningschef för omsorgsförvaltningen.

På medarbetarsidan är frånvaron är högre än snittet för tidigare år. Bemanningsläget är under kontroll på en övergripande nivå.

Äldreomsorgen i Kalmar förstärks med Phoniro videosamtal
Kalmar är först i Sverige med att lansera Phoniros nya videotjänst, som ska användas både i verksamheten och för sociala samtal mellan omsorgstagare och anhöriga.

‒ Vi ser stora fördelar med att införa videobesök, för såväl omsorgstagare, anhöriga och medarbetare! Att kunna träffa våra omsorgstagare utan att fysiskt behöva vara på plats är såklart extra intressant i pandemitider. Det här är ett av sätten vi arbetar förebyggande mot smittspridning, säger Anders Hagstedt, enhetschef för teknikenheten på Kalmar kommun.

Två Lex Sarah-anmälningar skickas till IVO för bedömning
Idag postar omsorgsförvaltningen två anmälningar av händelser enligt Lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för vidare bedömning och beslut.

Den ena händelsen som utretts bedöms vara en påtaglig risk för allvarligt missförhållande. Det som skett är att en tandprotes för nedre käken lossnat och riskerat att fastna i svalget på en omsorgstagare, och där med kunnat orsaka skada på hen. Personalen lyckades få loss protesen och inga märkbara skador uppstod. Vid utredningen har det visats sig att protesen orsakat obehag tidigare, och att det inte dokumenterats. Åtgärder som vidtagits för att undvika liknande händelser är bland annat att:

  • tillfälligt plocka bort protesen, tills ny kan göras
  • påminna berörda medarbetare om ansvaret att bidra till god kvalitet och om vikten att dokumentera.

Den andra händelsen är ett allvarligt missförhållande och rör en medarbetare som uppträtt olämpligt mot omsorgstagare genom att använda nedlåtande uttryck samt varit vulgär och gjort sexuella anspelningar riktade mot omsorgstagare.

Utifrån resultatet av genomförd utredning har flera aktiviteter genomförts både på individ- och gruppnivå:

  • samtal har förts med den berörda medarbetaren tillsammans med representant från HR
  • berörd medarbetare har tagit del av ett förtydligande
  • den berörda medarbetaren har varit avstängd under utredningen och har därefter placerats på annan avdelning
  • efter genomförd utredning har en handlingsplan upprättats för uppföljning av berörd medarbetares arbete i förhållande till det förtydligande som tidigare har upprättats
  • samtal har förts med personalgruppen kring Lex Sarah och deras skyldigheter som medarbetare
  • planering för värdegrundsarbete i personalgruppen under hösten pågår.

‒ Den här typen av beteende är helt oacceptabelt och vi kommer självklart att följa upp att vår värdegrund, våra rutiner och regler efterlevs, säger Mattias Ask.

För mer information, kontakta
Mattias Ask, förvaltningschef omsorgsförvaltningen
0480-45 35 05, mattias.ask@kalmar.se 


Kalmar är en av Sveriges mest historiskt intressanta städer belägen i en region som har framtiden för sig. Vi är en av landets yngsta universitetsstäder och rankas år efter år i den absoluta Sverigetoppen när Reseguiden listar årets sommarstäder. Vill man se världen finns regionens flygplats här med flera dagliga avgångar till Stockholm och en omfattande chartertrafik. Vi har direkttåg till Malmö/Köpenhamn och Göteborg samt många avgångar också mot Stockholm. På sommaren passerar alla som ska till och från Öland vår vackra stad. 

Med havet integrerat i staden, stora spännande byggprojekt, stränder mitt i centrum, flera stora idrottsevenemang och en fantastisk landsbygd vill över 90 procent av kommunens 70 000 invånare rekommendera vänner och bekanta att flytta hit. Välkommen du också!

 


 Kontakt


Christina Bringfors-Dahlgren

Kommunikationschef

christina.bringfors-dahlgren@kalmar.se

0480-45 00 00

0480-45 00 36

072-740 82 41