Allt fler svenskar menar att friluftsliv är en viktig faktor vid val av bostadsort. Kommunerna i Västerbotten är medvetna om friluftslivets betydelse och träffas nu för erfarenhetsutbyte och fortsatt arbete med regional utveckling av friluftslivet.

Enligt en färsk studie som gjorts av Mittuniversitetet på uppdrag av Naturvårdsverket uppger omkring hälften av de tillfrågade att tillgången till friluftsliv påverkar valet bostadsort. Det är en tydlig ökning jämfört med en liknande undersökning som gjordes 2007 då siffran var knappt 40 procent.

I Västerbotten ligger siffan något högre, drygt 55 procent uppger att friluftsliv är en viktig faktor vid val av bostadsort.

Kommunträff i Lycksele

I Västerbotten pågår sedan några år ett samarbete mellan kommunerna i friluftslivsfrågor. Årets kommunträff har två huvudteman, regionala utvecklingsprojekt och erfarenhetsutbyte av kartering och utvecklingsplaner för friluftsliv.

Ett antal projekt presenteras träffen, bland annat:

  • Hållbara transporter längs väg 363
  • Regional samverkan om leder
  • Digital kunskapsplattform om hälsoeffekter för besökare i naturen
  • Regional kartering av områden potentiellt viktiga för friluftsliv

Tid: torsdag 2 maj 9.00–16.00

Plats: Ansia camping, Lycksele

Mer om träffen

Utvecklingsarbete pågår i alla kommuner

Alla länets kommuner arbetar med utveckling av friluftslivet. Bland annat pågår arbete med vandringsleder, utveckling av frilufts- och rekreationsområden samt kartering av friluftsområden. Kartläggning av friluftsområden är viktigt för planering av till exempel nya bostadsområden och offentlig verksamhet som förskolor, skolor och äldreboenden.

Många fördelar med god tillgång till friluftsliv

Att enkelt kunna ta sig ut i naturen nära sin bostad är viktigt för många. Möjligheten att utöva friluftsliv är viktigt ur en rad aspekter så som hälsa, rekreation, naturförståelse och för besöksnäringen. Naturen ger ofta frihet från stress, buller och trängsel.

Mer information

Nationell undersökning av svenska folkets friluftsvanor

Mål för friluftslivspolitiken

För mer information kontakta:

Mikael Pettersson
Friluftslivssamordnare
010- 225 45 85
mikael.t.pettersson@lansstyrelsen.se


Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Magdalena Andersson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.


Kontakt


Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör Naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04

Robert Klingbert

Kommunikatör

robert.klingbert@lansstyrelsen.se

Linnéa Ivarsson

Miljökommunikatör

linnea.ivarsson@lansstyrelsen.se

010-225 43 74

072-236 22 41