En forskningsstudie har genomförts inom Misa ledd av Professor Magnus Tideman, Högskolan i Halmstad. Studien syfte var att försöka identifiera framgångsfaktorer i Supported employment som lett till en anställning. Vad är det som gjorde att vissa deltagare stabiliserat sin position på arbetsmarknaden och att andra inte stannat kvar i anställning?

Personer med funktionsnedsättning vill arbeta men har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Sysselsättningen har under lång tid legat på en stabilt låg nivå.
Individuellt utformat stöd, så kallad Supported employment, har på senare år visat sig vara ett framgångsrikt arbetssätt för att fler med funktionsnedsättning ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Forskning visar att metoden är relativt snabb och framgångsrik i att bistå personer med funktionsnedsättning till arbete men det saknas studier som visar om etableringen på arbetsmarknaden är hållbar över tid.

En forskningsstudie har genomförts inom Misa ledd av Professor Magnus Tideman, Högskolan i Halmstad. Studien syfte var att försöka identifiera framgångsfaktorer i Supported employment som lett till en anställning och ta del av deltagarnas erfarenheter och hållbarheten i arbetssituationen två år efter avslutat stöd. 

Vad är det som gjorde att vissa deltagare stabiliserat sin position på arbetsmarknaden och att andra inte stannat kvar i anställning?

Genom intervjuer med 20 slumpmässigt utvalda personer med funktionsnedsättning och deras arbetskonsulenter, framkommer erfarenheter som pekar på betydelsefulla faktorer för hållbarhet.
14 av de 20 var i någon form av arbete vid intervjutillfället (8 män och 6 kvinnor). I rapporten ställs och diskuteras studiens resultat och slutsatser i relation till tidigare kunskap på området.

De viktigaste framgångsfaktorerna för att behålla ett arbete var en kombination av den egna drivkraften, arbetskonsulentens kontinuerliga stöd, chefens förståelse för individens behov och arbetsuppgifter som matchade förmågan. En tillitsfull relation mellan arbetstagare och arbetskonsulent som tar hänsyn till individens hela livssituation visade sig vara mest avgörande för framgång.

De kritiska faktorerna är framgångsfaktorernas motsatser, med särskild betoning av svårigheter när relationen till arbetskonsulenten och/eller chefen på arbetsplatsen inte tar tillräckliga hänsyn till individens behov.

En viktig faktor handlar om behovet av långsiktigt uppföljande stöd. Det är en grundtanke i Supported employment att individen ska få stöd så länge som det behövs. I praktiken sätter dock de ekonomiska systemen hinder i vägen för detta eftersom de flesta insatser är tidsbegränsade.
Här behöver mer personligt baserade långsiktiga avtal om stöd utvecklas.

För mer information kontakta:

Magnus Tideman, Professor, Högskolan i Halmstad
Magnus.tideman@hh.se      mobilnr 0703-712 711Misa vänder sig till personer som har en önskan om att få arbeta och har svårigheter att på egen hand ta sig fram i arbetslivet. Vi arbetar med att matcha personens resurser och positiva egenskaper med passande arbetsplats och arbetsuppgifter. Vår ambition är att möjliggöra en anställning i de fall personen har det som mål. Vår grundidé är att alla som vill kan delta i arbetslivet med rätt stöd.


Kontakt


Camilla Gabrielli

Marknadskoordinator

camilla.gabrielli@misa.se

08-58410645

070-992 14 81

Åsa Maria Goop

VD

asa.goop@misa.se

08-580 813 40

Lennart Jönsson

Ägare - Styrelseordförande

lennart.jonsson@misa.se

08-580 813 40

070-852 99 88