Länsstyrelsen, samt representanter för flera av länets kommuner och Umeå universitet, har undertecknat Deklaration för en stark demokrati. Undertecknandet är ett sätt att uppmärksamma och kraftsamla demokratiarbetet i Västerbotten.

Undertecknandet skedde vid en digital ceremoni måndag den 3 juni. Vid ceremonin medverkade landshövding Helen Hellmark Knutson, Peter Öhrn, ordförande i Kommittén Demokratin 100 år samt demokratiambassadör, samt representanter för kommunerna i Västerbotten.  

- Vi har tillsammans med kommuner och organisationer undertecknat Deklarationen för en stark demokrati för att samla och engagera de krafter som stödjer demokratin som styrelseskick och uppmuntra att fler tar tydligt ställning och arbetar för att stärka demokratin, säger Helen Hellmark Knutsson, landshövding Västerbottens län.

I och med att Länsstyrelsen undertecknar deklarationen ansluter myndigheten och de övriga aktörerna till ett pågående arbete för en ökad delaktighet och kännedom om det demokratiska systemet.

I år är det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Deklaration för en stark demokrati är framtagen av Kommittén Demokratin 100 år, som har i uppdrag av regeringen att arbeta för en stark demokrati.

-Att flera kommuner i Västerbotten, tillsammans med Länsstyrelsen Västerbotten och Umeå universitet, undertecknar Deklaration för en stark demokrati kommer att innebära en framgång för den lokala demokratin. Flera kommuner åtar sig att arbeta med förbättrade medborgardialoger för att på sätt skapa möjligheter för fler att komma till tals och delta i demokratin. Umeå universitet är en annan mycket viktig aktör eftersom forskning och utbildning bidrar till vidareutveckling av demokratin. Det, i kombination med Länsstyrelsen Västerbottens satsning på ökad samverkan mellan lokala aktörer, gör att demokratin både fördjupas och främjas ytterligare framöver, säger Peter Örn, ordförande i kommittén Demokratin 100 år.

Länsstyrelsens demokratiarbete sker i vardagen, där den statliga värdegrunden bidrar till en god förvaltningskultur som präglas av demokrati och mänskliga rättigheter. I samarbete med kommuner, organisationer och föreningar arbetar Länsstyrelsen för ett inkluderande, jämlikt och jämställt Västerbotten.

- Demokratin byggs underifrån och handlar om hur vi förhåller oss till andra människor.
Kännetecknande för en demokrati är att medborgarna inte bara känner till och kräver sina egna rättigheter, utan också att ha förståelse för andra människors åsikter, perspektiv och erfarenheter. I ett demokratiskt samhälle omfamnar vi olikheter. Demokrati utövas varje dag i klassrummen, elevråden, idrottsföreningen, på arbetsplatsen, eller i sociala föreningar och politiska samtal, säger Helen Hellmark Knutsson.

2021 – demokratins år
Demokratin uppmärksammas detta år särskilt med hjälp av den av regeringen utsedda Kommittén Demokratin 100 år som fått i uppdrag att under åren 2018 – 2021 planera, samordna och genomföra en samling av insatser och aktiviteter för en stark demokrati. Insatserna samlas under rubriken Vår demokrati – värd att värna varje dag.

Aktiviteter i Robertsfors och Dorotea
Som ett led i arbetet kommer kommitteens demokratistuga att besöka Robertsfors och Dorotea i augusti. Arbetet med att planera för aktiviteterna I demokratistugan pågår för fullt. Programmet kommer inom kort att offentliggöras via Länsstyrelsens hemsida. Bland aktiviteterna, som utformas och planeras lokalt, återfinns seminarier, workshops och liknande aktiviteter om demokratin som utformas och planeras lokalt. 

 

För mer information kontakta:

Therese Bjursell
010-225 43 22
therese.bjursell@lansstyrelsen.se


Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Helene Hellmark Knutsson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.


Kontakt


Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör Naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04