Fotograf/Källa: Lars Björkelid/Länsstyrelsen Västerbotten

Nu lanserar Länsstyrelsen i Västerbotten Hållbara Västerbotten – åtgärdsprogram med miljömålen i sikte, en verktygslåda där företag, kommuner, myndigheter, skolor och föreningar i Västerbotten kan ta del av konkreta tips och förslag på olika sorters insatser som främjar bättre miljö i länet.

Det är få av de 16 regionala miljömålen som kommer kunna uppnås till år 2020 som målsättningen tidigare var, och för att öka takten i arbetet för att förbättra miljötillståndet i länet så lanserar Länsstyrelsen i Västerbotten det nya åtgärdsprogrammet för miljömålen. Syftet är att ge stöd för prioriteringar av miljöförbättrande åtgärder, men framför allt inspirera till att göra goda insatser.

Programmet fungerar också som en verktygslåda med 122 konkreta åtgärdstips till företag, kommuner, regionen, organisationer, myndigheter och skolor för att ett steg i taget jobba mot ett bättre miljötillstånd.

– Vi har utformat innehållet tillsammans med experter inom olika områden och utifrån synpunkter från flera olika aktörer i länet. Vi vill ju att åtgärderna ska vara genomförbara samtidigt som vi måste öka takten i miljöarbetet, säger Lotta Ström, miljömålssamordnare vid Länsstyrelsen i Västerbotten.

Uppdelat för olika samhällsdelar

Programmet är en vidareutveckling från det första åtgärdsprogrammet som antogs år 2012. Det är uppdelat i kategorierna Hållbar konsumtion, livsstil och hälsa, Hållbar samhällsplanering samt hållbart byggande och förvaltande, Hållbart resande och energieffektiva transporter, Hållbara natur- och kulturmiljöer, samt Hållbara vatten för att på enklast vis kunna navigera till de insatser som passar för olika verksamheter.

– De som deltar i åtgärdsprogrammet anmäler de aktiviteter som de vill göra till oss på Länsstyrelsen. Vi följer sedan upp det årligen, och lyfter upp goda insatser som görs som inspiration för andra i Västerbotten. Vi hoppas verkligen att många vill hoppa på tåget och antingen påbörja eller fortsätta miljöarbetet i sin verksamhet. Fler behöver göra mer, säger Marie Vallin, miljömålssamordnare vid Länsstyrelsen.
 


Fem insatser för miljön från åtgärdsprogrammet:

  1. Organisera en verksamhet där det finns möjlighet att låna/byta/hyra leksaker, sportartiklar, verktyg eller kläder och nå ut med information om låneverksamheten till hushållen.
  2. Efterfråga miljö-och hållbarhetsmärkning och lokalproducerad och/eller ekologisk mat vid bokning av olika arrangemang som förstahandsalternativ.
  3. Ge elever ökad kunskap om lokala natur- och kulturvärden i undervisningen genom samverkan mellan kommunens miljö-och kulturansvariga eller andra sakkunniga och lärare, exempelvis i samband med skogen i skolan.
  4. Arbeta för ett minskat markslitage och skador på naturmiljön från barmarkskörning i fjällen genom lämpliga färdvägar och skyddsåtgärder vid yrkesmässiga transporter. Information och tillsyn behövs för att minimera markslitage och skador till följd av olovligt framförande av terrängfordon på barmark.
  5. Håll informationskampanjer för att minska kemikalie- och plastmängderna i havet. Exempelvis om biltvätt, båttvätt och båtbottenfärg och nedskräpning.

Åtgärdsprogrammet pågår fram till år 2025. Länk till programmet i sin helhet finns på Länsstyrelsens webbsida: https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/stat-och-kommun/miljo/miljomal/atgardsprogram-inom-miljomal.html

För mer information kontakta:

Lotta Ström
Miljömålshandläggare
010-225 43 70
lotta.strom@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Helene Hellmark Knutsson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.


Kontakt


Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör Naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04