Regeringen har presenterat nya åtgärder för att skärpa arbetet mot narkotika. Som en av åtgärderna ska regeringen tillsätta en utredning som ser över tystnadsplikten i postlagen och förutsättningarna för att kontrollera försändelser. Länsstyrelserna i norra Sverige har vid upprepade tillfällen uppmärksammat problemen med den nu gällande postlagen.

Länsstyrelsernas långvariga arbete med metoden Tillsammans mot nätdroger och den goda samverkan mellan olika samhällsaktörer har nu burit frukt. Samverkansarbetet Tillsammans mot nätdroger föreslår att alla som arbetar med posthantering ska ha rätt att på eget initiativ ta kontakt med polis, tull eller åklagare om de fattar misstanke om narkotika eller jämförliga preparat i en viss försändelse.

I postlagens nuvarande lydelse finns bestämmelser om tystnadsplikt som förhindrar dem som bedriver postverksamhet att på eget initiativ kontakta polis eller tull om de misstänker brott genom postbefordran.

När nuvarande postlag skrevs var internethandel och nätdroger okända fenomen. Samtidigt visar en kartläggning som samverkansarbetet genomfört under 2014 att många postombud upplever att det är vanligt förekommande med försändelser som kan innehålla droger och att de känner en oro över att hantera dessa. 2015 genomfördes en Sifoundersökning som visar att allmänheten tycker att det är mycket viktigare att stoppa droger än att till varje pris värna sekretessen.

Om en lagändring kommer till stånd så kommer även Länsstyrelsernas brottsförebyggande arbete samt ANDT-uppdrag bli lättare att arbeta med, eftersom det ger förbättrade förutsättningar för bättre folkhälsa och ökning av trygghet. Tack vare arbetet med Tillsammans mot nätdroger är Länsstyrelserna väl rustade att förvalta de förändringar som en ändrad lagstiftning skulle innebära.

- Kommunernas engagemang, de som jobbar och fortsätter jobba med metoden kommer vara i framkant eftersom de vid en eventuell lagändring endast kommer behöva göra små justeringar i rutiner och deras samverkan är redan väl upparbetad, säger Ulrika Viklund, brottsförebyggande samordnare Länsstyrelsen Västernorrland

För mer information kontakta:

Ulrika Viklund
Samordnare för brottsförebyggande arbete
ulrika.viklund@lansstyrelsen.se
Telefon 0611-34 90 21

Fakta: Tillsammans mot nätdroger är ett samverkansarbete där myndigheter, speditionsfirmor och andra berörda aktörer i Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten ingår. Arbetet har pågått sedan 2014.

 

Medverkande:

Malin Wiktoreng, Brottsförebyggande samordnare Länsstyrelsen Västerbotten
Anna-Karin Waenerlund, ANDTS-samordnare Länsstyrelsen Västerbotten
Ulrika Viklund, Brottsförebyggande samordnare Länsstyrelsen Västernorrland
Patrik Gunnarsson, ANDTS-samordnare Länsstyrelsen Västernorrland
Mats Burman, Brottsförebyggande samordnare Länsstyrelsen Norrbotten
Johanna Henriksson, ANDTS-samordnare Länsstyrelsen Norrbotten
Emma Ekdahl, Brottsförebyggande samordnare Länsstyrelsen Jämtland
Therese Räftegård Färggren ANDTS-samordnare Länsstyrelsen Jämtland

 

 


Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Magdalena Andersson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.


Kontakt


Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör Naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04

Robert Klingbert

Kommunikatör

robert.klingbert@lansstyrelsen.se

Linnéa Ivarsson

Miljökommunikatör

linnea.ivarsson@lansstyrelsen.se

010-225 43 74

072-236 22 41