Utredningen om en ny lärarutbildning föreslår att Södertörns högskola övertar det särskilda ansvaret för det nationella minoritetsspråket romani chib, och tilldelas resurser för att bygga upp forskning och lärarutbildning i ämnet.

(Läs mer på http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/67/37/b4b3b355.pdf  sid 342.)

Utredningen poängterar särskilt att man gör det med hänvisning till att högskolan står i en klass för sig när det gäller att orientera blivande lärare i mångfaldsfrågor. Det konstateras också att 93% av lärarna som avlagt sin examen vid Södertörns högskola känner sig mycket väl förberedda inom området mångfaldens skola och samhälle.

- Vi har noterat de ganska radikala förslagen och konstaterar att det kommer att innebära en stor förändring av Sveriges lärarutbildningar. Men för Södertörns högskolas del kan vi inte se att det skulle innebära några oöverstigliga problem, med tanke på högskolans profil och vår akademiska nivå. Vi ser stora möjligheter att utveckla Södertörns högskolas lärarutbildning vidare inom ramen för det nya förslaget, säger Peter Strandbrink, dekan för lärarutbildningsnämnden vid Södertörns högskola.

- Att få bygga upp en romsk lärarutbildning och forskning här, kommer att vara en fantastisk möjlighet att vidareutveckla det samarbete som redan finns etablerat med exempelvis Roma Kulturklass på Nytorpsskolan och Romskt kulturcentrum i Gubbängen. Romska lärarstudenter på högskolan kommer också att tillföra nya perspektiv i Södertörns högskolas interkulturella lärarutbildning, säger Christina Rodell Olgac, lektor i pedagogik och forskare inom fältet.

- Vi har inom vår lärarutbildning sedan flera år samarbetat med den romska minoriteten genom att vi bland annat har bjudit in romska föreläsare till våra kurser. Flera studenter har också i sina examensarbeten undersökt den romska minoritetens skol- och utbildningssituation, säger Christina Rodell Olgac.

Kontaktuppgifter:
Christina Rodell Olgaç, Christina.rodell.olgac@sh.se tel: 08 - 608 42 49

_______________________________________________________

Södertörns högskola är ett ungt och dynamiskt lärosäte med unik profil, beläget i södra Stockholm. Vid högskolan bedrivs kvalificerad forskning. Särskilt starka forskningsområden är Östersjö- och Östeuropaforskning, samtidshistoria, institutionell förändring i det moderna samhället, interreligiösa relationer, genusstudier, kritisk kulturteori och estetik, miljövetenskap och biovetenskap.

Ett mångvetenskapligt arbetssätt är utmärkande för högskolan. Samverkan över ämnesgränserna betonas för att nå nyanserad kunskap om komplexa samhälleliga fenomen. Verksamheten vid Södertörns högskola genomsyras av ledorden mångvetenskap, mångkulturalitet och medborgerlig bildning.Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876