Naturvårdsverket och Jordbruksverket föreslår till regeringen att användandet av levande grävling vid grytanlagsprov bör fasas ut under en övergångsperiod.

− Eftersom det inte har framkommit några tillräckligt tungt vägande skäl för att grytanlagsprov med levande grävling ska få fortsätta, är det svårt att motivera att det ska finnas ett undantag från huvudregeln i djurskyddsförordningen om förbud mot att utsätta djur för lidande. Därför föreslår Naturvårdsverket och Jordbruksverket att grytanlagsprov med levande grävling bör fasas ut, säger Marcus Öhman, chef för viltförvaltningsenheten vid Naturvårdsverket.

Regeringen beslutade den 27 juni 2019 att ge Naturvårdsverket och Jordbruksverket i uppdrag att tillsammans utreda behovet av grytanlagsprov med levande grävling. Syftet var att kartlägga i vilken utsträckning det finns intressen som kan motivera att grytanlagsprov med levande grävling ska få fortsätta.

Nu är uppdraget slutfört och Naturvårdsverket och Jordbruksverket kan konstatera att grytjakt kan vara ett viktigt verktyg vid bekämpning av främmande arter samt vid eftersök av skadat grytlevande vilt. Ur ett samhällsperspektiv är det därför viktigt att det även i framtiden finns lämpliga hundar för grytjakt.

−Det har dock inte framkommit något som visar att grytanlagsproven med levande grävling skulle vara ett bättre redskap för att få fram lämpliga grythundar än alternativa metoder, såsom användning av attrapper eller grytjaktprov, säger Ulrika Gunnesby, projektledare på Naturvårdsverket.

−Och eftersom det i utredningen framkommit att det finns en påtaglig risk för lidande för de grävlingar som används vid grytanlagsprov anser vi i utredningen att undantaget i djurskyddsförordningen om att få använda levande grävling vid grytanlagsprov bör tas bort, säger Anna Tilly, djurskyddshandläggare på Jordbruksverket.

Så har arbetet bakom förslaget gått till

Genomförandet av uppdraget har samordnats i ett projekt av Naturvårdsverket med en utsedd styrgrupp bestående av medlemmar från både Naturvårdsverket och Jordbruksverket.

Samråd har hållits vid ett tillfälle med SLU, SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd, Nationella viltolycksrådet, Djurens Rätt, Djurskyddet Sverige, Föreningen Jaktkritikerna, Jägarnas Riksförbund, Svenska Djurskyddsföreningen, Svenska Grythundklubben, Svenska Jägarförbundet, Svenska Kennelklubben och Sveriges Veterinärförbund. Därutöver har även SVA, Trafikverket, länsstyrelserna, Institutionen för fysik, kemi och biologi vid Linköpings universitet, Naturskyddsföreningen samt Världsnaturfonden WWF varit inbjudna till samråd. Flera av samrådsaktörerna har inkommit med kompletterande skriftliga yttranden.

Yttrande har även inhämtats från SVA angående grytanlagsprovens och grytjaktens betydelse för bekämpning av smittsamma djursjukdomar, samt från SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd angående grävlingarnas lidande vid grytanlagsprov med levande grävling.

För ytterligare information, kontakta:

Naturvårdsverket
Marcus Öhman, chef Viltförvaltningsenheten, 010-698 11 67 marcus.ohman@naturvardsverket.se

Per Risberg, handläggare Viltförvaltningsenheten, 010-698 17 34 per.risberg@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Jordbruksverket

Christina Lindgren, djurskyddshandläggare Djurvälfärdsenheten, 036-15 61 07, christina.lindgren@jordbruksverket.se

Anna Tilly, djurskyddshandläggare, Djurvälfärdsenheten, 036-15 52 86, anna.tilly@jordbruksverket.seNaturvårdsverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi har en drivande roll i miljöarbetet. Vårt uppdrag är att rikta kraften i samhället – myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv – för att nå miljömålen i Sverige, EU och internationellt. Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Totalt är vi cirka 500 anställda på våra kontor i Stockholm och i Östersund.


Kontakt


Anneli Nivrén

Presschef

anneli.nivren@naturvardsverket.se

010-698 13 00

070-206 37 27

Berit Oscarsson

Kommunikationschef

berit.oscarsson@naturvardsverket.se

010-698 13 61

076-115 15 25

Björn Risinger

Generaldirektör

bjorn.risinger@naturvardsverket.se

010-698 13 53

070-840 41 63