De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet under första halvåret 2013 uppgick i genomsnitt till 2,0 procent. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 1,8 procent och för arbetare 2,2 procent. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,0 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Siffrorna ovan bygger på ett genomsnitt för januari till och med juni månad 2013 jämfört med motsvarande period 2012. Jämför man enbart juni månad 2013 med samma månad året innan blir löneökningarna inom näringslivet 1,8 procent och för hela ekonomin 1,6.

De låga ökningstalen förklaras delvis av att en stor del av arbetsmarknaden fick nya avtal i april och att många ännu inte fått ut de nya lönerna för april, maj och juni. Efterhand som de nya lönerna betalas ut kommer löneökningstakten för dessa månader att korrigeras upp. Detta gäller inte minst för kommunerna som uppvisar mycket låga löneökningstal.

De löneavtal som slutits under 2013 innebär något lägre lönepåslag jämfört med fjolåret. Enligt preliminära beräkningar från Medlingsinstitutet uppgår de avtalsmässiga löneökningarna för kalenderåret 2013 till i genomsnitt 2,2 procent, att jämföras med 2,8 procent 2012.

Löneökningstakten revideras fortlöpande, bland annat på grund av utbetalning av retroaktiva löner. Statistiken blir definitiv först efter 12 månader. En grov uppskattning av utfallet för det slutliga utfallet för det första halvåret 2013 kan göras genom en beräkning som bygger på träffade avtal och utfall under tidigare år. En sådan beräkning pekar mot en löneökning på drygt 2,5.

En närmare beskrivning av hur detta räknats fram finns på Medlingsinstitutets webbplats.

Beräkningarna i Medlingsinstitutets bearbetningar baseras på den konjunkturlönestatistik som publicerades på Statistiska Centralbyråns hemsida den 30 augusti.

 

Mer information

Bo Enegren

08-545 292 44

Kontakt


Bosse Andersson

Kommunikationsansvarig

bo.andersson@mi.se

08-545 292 43

073-533 01 54

Valter Hultén

Makroekonomisk analytiker

valter.hulten@mi.se

08-545 292 40

08-545 292 44

073-507 57 00