Statistik över löneutvecklingen till och med maj 2010 finns nu på
Medlingsinstitutets hemsida, www.mi.se.
Medlingsinstitutet är ansvarig myndighet för den officiella lönestatistiken.
Statistiken på www.mi.se bygger på den konjunkturlönestatistik som
publicerades den 30 juli på Statistiska centralbyråns hemsida.
Medlingsinstitutet bearbetar statistiken och inkluderar arbetarnas
övertidsersättning och tjänstemännens rörliga tillägg och väger samman
den till uppgifter för sektorer för hela ekonomin.
Uppgifterna visar förändringen i procent från motsvarande månad 2009.
Mer information
Bo Enegren
08-545 292 44
Kontakt


Bosse Andersson

Kommunikationsansvarig

bo.andersson@mi.se

08-545 292 43

073-533 01 54