För mer information

Statistik över löneutvecklingen till och med september finns nu på Medlingsinstitutets hemsida, www.mi.se

Medlingsinstitutets statistik bygger på den konjunkturlönestatistik som publicerades den 1 december på Statistiska centralbyråns hemsida. Medlingsinstitutet bearbetar statistiken och inkluderar arbetarnas övertids­ersättning och tjänstemännens rörliga tillägg.

Måttet är förändringen i procent från motsvarande månad föregående år.

  • I Medlingsinstitutets lönestatistik är de engångsbelopp för april-december 2007 som anges i avtalet mellan Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting medräknade. Engångsbeloppen motsvarar 0,6 procentenheter för landstingen och 1,3 procentenheter för kommunerna. De höjer utfallen för 2007 och sänker dem för 2008.
  • I statistiken ingår även engångsbelopp för statlig sektor för oktober-december 2007. Här har räknats med att engångsbeloppen motsvarar 1,7 procentenheter. Hur mycket som engångsbeloppen verkligen motsvarar är ännu oklart, eftersom det beror på vilken av två möjliga avtalskonstruktioner som man lokalt har valt att tillämpa.
  • För arbetare i privat sektor påverkas förändringstalen uppåt för mars och nedåt för april av att påsken i år inföll i mars mot i april 2007. En storhelg innebär nämligen högre skifttillägg i branscher med kontinuerlig drift.

Syftet med konjunkturlönestatistiken är att beskriva löne­utvecklingen som underlag för konjunkturanalyser och konjunktur­prognoser, för hela samhällsekonomin och för olika sektorer.

Utvecklingen visas ur branschens/näringsgrenens perspektiv. Det innebär att strukturella förändringar påverkar utfallet. Med strukturella förändringar menas t ex förändringar i sammansättningen av de företag som lämnar uppgifter.

För att kunna jämföra löneutvecklingen mellan olika sektorer bör ett genomsnitt för flera månader användas pga att revisions­tidpunkten för ny lön skiljer sig mellan olika avtalsområden.

För mer information

Christina Eurén
08-545292 45, 070-655 62 63

Presskontakt

Anne-Marie Egerö
08-070-309 86 86
Kontakt


Bosse Andersson

Kommunikationsansvarig

bo.andersson@mi.se

08-545 292 43

073-533 01 54