Lönerna i Sverige ökade med 2,5 procent under årets första fyra månader, jämfört med samma period 2018. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall till och med april månad.

Löneökningarna under inledningen av 2019 var därmed i linje med löneökningstakten under helåret 2018 som även den uppmättes till 2,5 procent. Även löneökningstakten för enbart april månad var enligt bearbetningen 2,5 procent. I näringslivet ökade lönerna med 2,5 procent och i offentlig sektor med 2,7 procent denna månad.

– Löneutvecklingen i Sverige har varit cirka 2,5 procent per år sedan 2013 och de siffror vi presenterar idag tyder inte på att löneökningstakten har tagit mera fart under inledningen av 2019. En stigande löneökningstakt är annars något man skulle kunna förvänta sig med tanke på att efterfrågan på arbetskraft är och har varit hög under flera år. Samtidigt ligger löneökningarna på strax över 2 procent per år i många av de centrala avtalen som löper till och med våren 2020, säger Valter Hultén, ekonom på Medlingsinstitutet.

Löneökningstakten justerad för den allmänna konsumentprisutvecklingen visar hur löntagarnas köpkraft utvecklas när lönerna stiger. Inflationen mätt med KPIF var 2,1 procent 2018 och lönerna ökade därmed realt med 0,4 procent. Under årets första fyra månader var den reala löneutvecklingen 0,6 procent.

De siffror för löneökningarna som redovisas här är prognoser på vad konjunkturlönestatistiken väntas visa när alla retroaktiva löneutbetalningar har tillkommit och statistiken blivit definitiv, vilket sker 12 månader efter första utfall. Prognoserna bygger på modellskattningar som fångar statistikens tidigare revideringsmönster. För många löntagare sker lönerevisionen vid en senare tidpunkt än vad löneavtalet föreskriver och ny lön betalas därför ut retroaktivt. I konjunkturlönestatistiken bokförs lönen den månad som den tjänades in. Statistiken revideras därför upp i takt med att lönerevisionerna blir klara. För de flesta löntagare är tidpunkten för lönerevision satt till april eller maj månad. Störst revidering av statistiken sker därför normalt av månadsutfallen under det andra och tredje kvartalet. Inom staten ligger dock revisionstidpunkten i de flesta fall i oktober månad och revideringarna av statistiken för denna sektor brukar därför vara störst under det fjärde kvartalet.

De prognossiffror som presenteras här baseras på konjunkturlönestatistikens preliminära utfall till och med april 2019, som publicerades på Statistiska centralbyråns hemsida den 28 juni. Statistikens preliminära siffror för ekonomin som helhet visar en löneutveckling på 2,3 procent för de första fyra månaderna 2019. Den preliminära siffran för april månad var 1,9 procent.

Det finns en viss osäkerhet i Medlingsinstitutets prognossiffra på 2,5 procent för perioden januari–april 2019. Enligt ett 90-procentigt konfidensintervall kommer det definitiva utfallet att bli mellan 2,4 och 2,7 procent. De prognostiserade revideringarna av statistiken väntas påverka såväl privat som offentlig sektor.

Se utvecklingen i tabeller och diagram


Medlingsinstitutet har tre huvuduppgifter.  
Att verka för en väl fungerande lönebildning. Att medla i arbetstvister. Att ansvara för den officiella lönestatistiken.

 


Kontakt


Bosse Andersson

Kommunikationsansvarig

bo.andersson@mi.se

08-545 292 43

073-533 01 54

Valter Hultén

Makroekonomisk analytiker

valter.hulten@mi.se

08-545 292 40

08-545 292 44

073-507 57 00