Under 2018 ökade lönerna i Sverige med i genomsnitt 2,6 procent jämfört med 2017. Det visar Medlingsinstitutets modellbaserade bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall för december månad. Löneökningstakten under helåret 2018 blev därmed något högre än 2017 då den uppgick till 2,3 procent.

Löneökningstakten i december 2018 var enligt bearbetningen 2,6 procent i ekonomin som helhet. I näringslivet ökade lönerna med 2,5 procent och i offentlig sektor med 2,9 procent denna månad.

– Trots att Sverige har gått från låg- till högkonjunktur har inte den starka efterfrågan på arbetskraft gjort något större avtryck på löneökningstakten i ekonomin som helhet. Den senast uppmätta löneökningstakten är densamma som genomsnittet sedan 2010. Samtidigt kan den mycket höga efterfrågan på arbetskraft i offentlig sektor vara en bidragande orsak till att löneökningarna är något högre där jämfört med i näringslivet, säger Petter Hällberg, ekonom på Medlingsinstitutet.

Samtliga redovisade siffror är prognoser över vad konjunkturlönestatistiken väntas visa när den blir definitiv. Prognoserna är modellbaserade och bygger på preliminära utfall och statistikens tidigare revideringsmönster. För de flesta löntagare sker enligt avtalen den årliga lönerevisionen i april eller maj månad. Inom staten ligger dock revisionstidpunkten för de flesta i oktober månad. För många löntagare sker lönerevisionen de facto vid en senare tidpunkt och lönehöjningen betalas därför ut retroaktivt. I konjunkturlönestatistiken bokförs lönen de månader den tjänades in, vilket ger upphov till revideringar bakåt i tiden. Siffrorna revideras normalt upp i takt med att de lokala lönerevisionerna blir klara. Störst revideringar sker oftast av månadsutfallen för det andra och tredje kvartalet. För statens del brukar revideringarna vara stora det fjärde kvartalet.

De prognossiffror som presenteras här baseras på konjunkturlönestatistikens preliminära utfall till och med december 2018, som publicerades på Statistiska centralbyråns hemsida den 28 februari i år. Statistikens preliminära siffror för ekonomin som helhet visar en löneutveckling på 2,5 procent för helåret 2018. Den preliminära siffran för december månad var 2,6 procent.

Det finns en viss osäkerhet i Medlingsinstitutets prognossiffra på 2,6 procent för perioden januari–december 2018. Med 90-procents sannolikhet beräknas det definitiva utfallet bli mellan 2,5 och 2,7 procent. De prognostiserade revideringarna av statistiken påverkar främst offentlig sektor.

Mer information:

Petter Hällberg, Medlingsinstitutet 08-545 292 45
Kontakt


Bosse Andersson

Kommunikationsansvarig

bo.andersson@mi.se

08-545 292 43

073-533 01 54