Tre fjärdedelar av landets kommuner anlitar entreprenör för insamling av hushållsavfall. Avfallsavgifterna är i stort sett lika i kommuner med entreprenör respektive egen regi. Mer än 80 procent av kommunerna anlitar en offentlig entreprenör, vanligen en annan kommuns bolag, för energiåtervinning. Avfallsavgifterna är något lägre i kommuner med tillgång till egen kapacitet för förbränning. Det är huvuddragen i en ny undersökning som gjorts inom Avfall Sverige.

– Undersökningen motbevisar de felaktiga uppgifter som ibland florerar där intrycket ges att flertalet kommuner bedriver verksamhet i egen regi. Det är vår policy att kommunerna själva väljer sin organisation, dit hör också verksamhet i bolagsform, säger Avfall Sveriges VD Weine Wiqvist.
– Det är inte överraskande att en relativt stor andel av kommunerna anlitar entreprenör för insamling, det finns en lång tradition för upphandling av sådana tjänster. Det är inte heller överraskande att flertalet kommuner inte själva har tillgång till tung infrastruktur för exempelvis energiåtervinning av avfall. Det faller sig helt naturligt att anlita andra kommuners resurser för detta, säger Weine Wiqvist.
För närvarande är 66 entreprenörer verksamma på insamlingssidan, de flesta verkar enbart i en kommun. Men två stora företag dominerar i hälften av de kommuner som anlitar entreprenörer.
Undersökningen visar också att ett svenskt villahushåll i genomsnitt betalar 1 940 kronor per år i avfallsavgift. I kommuner som äger en avfallsförbränningsanläggning, helt eller genom delägarskap i ett regionalt bolag, är avfallsavgifterna i genomsnitt 1 877 kronor per år. I kommuner, som anlitar entreprenör för behandling av brännbart hushållsavfall är avgiften i genomsnitt 1 952 kronor per år.

Rapporten finns för nedladdning på www.avfallsverige.se


För mer information kontakta:
Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige. mobil 070-893 15 99

Avfall Sverige är en branschorganisation inom avfallshantering och återvinning, med ca 400 medlemmar, främst kommuner, kommunbolag men också andra företag och organisationer, och representerar därmed 99 procent av Sveriges befolkning.
Vi är Sveriges största miljörörelse. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att svensk avfallshantering fungerar – allt från renhållning till återvinning. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart, långsiktigt. Vi är 12 000 personer som arbetar tillsammans med Sveriges hushåll och företag och gör ett av Sveriges viktigaste jobb!
Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20