Separerade föräldrar tog ut färre föräldrapenningdagar jämfört med de som inte separerade. Detta gällde både för mammornas och pappornas uttag och även för föräldrarnas sammanlagda uttag. Pappans andel av uttagna dagar var generellt sett mindre bland de som separerade, med ett undantag – pappor med höga inkomster, som istället tog en större andel. Det visar en analys som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har gjort.

I analysen jämförs de som separerade med de som inte separerade innan barnet fyllt 8 år. Analysen bygger på uppgifter om föräldrapenninguttag bland de som fick sitt första barn 2002–2003.

Skillnaden i uttag är störst bland pappor, men även bland mammor finns skillnader. Om hänsyn tas till skillnader i bakgrundsvariabler mellan de olika grupperna tog mammorna som separerade ut något färre dagar totalt sett, men fler under det första året, än de som inte separerade.

En stor del av skillnaden kan förklaras av att de som separerade i snitt var yngre och hade lägre inkomst än de som inte separerade. Men även när hänsyn tas till inkomst och andra bakgrundsfaktorer var det genomsnittliga föräldrapenninguttaget lägre bland separerade än bland de som inte separerade.

– En separation innebär ofta en ny ekonomisk situation för föräldrarna vilket mycket väl kan leda till att barn till föräldrar med sämre eko­nomi får mindre föräldraledighetstid både totalt sett och med sina pappor, säger Nicklas Korsell, en av författarna till rapporten.

Skillnaderna är olika stora beroende på inkomstnivå, både vad gäller antal dagar och pappans andel av uttagna dagar. Analysen visar också att pappor som separerade överlät färre dagar till mamman än de som inte separerade.

– Att separerade mammor och pappor använde färre dagar skulle delvis kunna bero på okunskap om hur föräldrapenningen kan användas efter en separation, vilket också kan vara en anledning till att pappor överlät färre dagar efter en separation, säger Ann-Zofie Duvander, en av författarna till rapporten.

Resultaten i rapporten pekar på att föräldrarnas ekonomiska situation är en viktig bakomliggande förklaring till att de föräldrar som separerade tog ut färre föräldrapenningdagar. En annan orsak kan vara okunskap om rättigheter till föräldraförsäkringen. Om det familjepolitiska målet om ett jämställt föräldraskap som gäller både sammanboende och separerade föräldrar ska uppnås rekommenderar ISF att orsakerna till de beskrivna skillnaderna i uttag av föräldrapenningdagar mellan olika grupper utreds vidare.

Rapportens titel

Föräldrapenninguttag – före och efter en separation - En analys av hur separerade föräldrar använde föräldrapenning i jämförelse med de som inte separerade, ISF Rapport 2017:11

Kontakt

Frågor om rapporten besvaras av Nicklas Korsell, projektledare tel. 08-58 00 15 35.

Allmänna frågor besvaras av Maria Hemström-Hemmingsson, generaldirektör, tel. 08-58 00 15 01.

Mer information

Rapporten finns att ladda ned eller beställa via vår webb: www.inspsf.se.

Läs den online här: Rapport 2017:11


Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en statlig myndighet som arbetar för en rättssäker och effektiv socialförsäkring som är hållbar för samhället och ger trygghet för individen. ISF granskar socialförsäkringen genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning. I ISF:s granskningsområde ingår i första hand tre myndigheter: Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Vi synliggör det som behöver synas


Kontakt


Therese Östh

Kommunikationsansvarig

therese.osth@isf.se

010-1741557

Eva-Lo Ighe

Generaldirektör

eva-lo.ighe@isf.se

010-174 15 00