Skolan är en stor och komplex verksamhet som anpassar sig till förändringar i långsam takt. När elevkullarna vandrar genom skolsystemet förändras behovet av lärare i olika skolformer och årskurser. Nya ämnen tillkommer, medan andra ämnen förlorar i popularitet. Lokala gymnasieprogram används som ett medel i konkurrensen om eleverna, även om det är svårt att hitta lärare med lämplig utbildning för undervisningen. Samtidigt riskerar lärare som hade en lämplig utbildning när de anställdes att med tiden ha en utbildning som inte svarar mot skolans behov. Det här är några av de bakomliggande orsakerna till att obehöriga lärare undervisar, konstaterar utredaren Maria Ingelsson.

– Man kan säga att behörigheten ibland kommer i konflikt med andra goda ting som kontinuitet för eleverna, elevernas valfrihet, pedagogiska idéer och bevarande av små skolor, menar utredaren.

Statskontoret har på regeringens uppdrag kartlagt och analyserat förekomsten av och orsakerna till att personer utan föreskriven lärarutbildning anställs i det offentliga skolväsendet och i fristående skolor. Uppdraget har genomförts som två separata studier, dels en kvantitativ som bygger på en större enkät- och registerstudie, dels en kvalitativ, som i huvudsak bygger på intervjuer med företrädare för kommuner och huvudmän för fristående skolor.

Tydligt mönster
I praktiken förekommer det att lärare saknar lärarexamen med inriktning mot skolformen och årskursen där de undervisar samt tillräcklig utbildning i undervisningsämnet. Statskontorets studie visar att detta är vanligare i
• gymnasieskolan än i grundskolan,
• fristående än i kommunala skolor,
• slöjd, bild, musik, vissa språk (främst spanska och modersmål) och gymnasieskolans yrkesämnen än i svenska, matematik, samhällsorienterande och naturorienterande ämnen,
• bland manliga än bland kvinnliga lärare.

Majoritet har grunden
Enligt Statskontorets undersökning har omkring åttio procent av de tillsvidareanställda lärare som enligt officiell statistik inte har någon form av lärarexamen deltagit i en lärarutbildning. Den övervägande delen av dessa har i enkäten angett att de ändå har en lärarexamen. Av de övriga har en majoritet uppgett att de inte har mer än tio poäng kvar till en lärarexamen.


Läs rapporten på www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2007/200708.pdf (2MB). Bilagedel separat på www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2007/200708Bilaga.pdf (1MB)

Kontakt:
Maria Ingelsson, utredare och projektledare, tfn 08 -454 46 71
Annika Nordlander Finn, enhetschef, tfn 08 -454 46 64


Ämnen

Politik Skola

Taggar

Stockholm

Vi är experter på ledning, styrning och organisering samt bidrar till att effektivisera och utveckla statliga verksamheter genom analys och utvärdering. Statskontoret gör utredningar inom alla sektorer på uppdrag av regeringen.


Kontakt


Malin Ruthström

Kommunikationsstrateg

malin.ruthstrom@statskontoret.se

08 454 46 26