Argument för mångfald i fastighetsbranschen

Större konkurrensfördelar och affärsnytta.

Bättre service med bredare konkurrens.

Större samlad kunskapsbank i en organisation.

Företaget speglar kunderna.

Lättare att övervinna arbetskraftsbrist.

Bättre möjlighet att rekrytera rätt kompetens.

Mångfald i arbetslivet är en fråga om resursbehov, affärsnytta - och att spegla kunderna. Det menar Fastigos VD, Mona Finnström, och efterlyser mod att våga tänka i nya banor.

Ett öppet arbetsklimat är nyckeln till framgång. Dessutom är det morgondagens viktigaste konkurrensfördel. Det anser Mona Finnström, VD på Fastigo.

- Det är viktigt att fastighetsbranschen de kommande åren visar framåtanda och satsar på den kompetensresurs som utrikesfödda utgör. Att bättre spegla samhällets mångfald i organisationen genererar stora vinster, säger Mona Finnström.

Betydelse för tillväxt

Fastigo har länge drivit frågan om mångfald i fastighetsbranschen. Orsakerna är fler. Mångfald i arbetslivet har stor betydelse för tillväxten inom svensk ekonomi. Mångfald bidrar även till kreativitet och nytänkande.

- Vi har fått ett förtroende av våra medlemmar att hjälpa dem att vara goda arbetsgivare och därmed skapa de bästa förutsättningarna för deras affärer. Vi vill visa på vikten av att ligga steget före och på vinsterna med att bredda rekryteringsbasen. Det råder en kompetensbrist i branschen och det finns en oerhörd kompetens i utrikesfödda som inte synliggörs idag, säger Mona Finnström.

Vidga synen på kompetens

Arbetssökande utrikesfödda kan i snitt få vänta fem till tio år för att komma in på svenska arbetsmarknaden. En problematik som även finns i fastighetsbranschen, där det dessutom finns ett stort behov av arbetskraft. En lösning är att vidga synen på kompetens.

- Våra affärer görs överallt i samhället och våra kunder är internationella och med olika bakgrund och det måste speglas i våra medarbetare. Kan vi förstå dem bättre tror jag att branschen tjänar på det, säger Mona Finnström.

65% internrekryteringar

En av orsakerna till bristen på mångfald i branschen är rekryteringsprocesserna, menar Mona Finnström. 65 procent av alla rekryteringar sker från andra företag i branschen.

- Man rekryterar ofta från de egna nätverken och människor som är som man själv och känner igen. På det viset blir det en enfald, istället för mångfald och det får förödande konsekvenser för både branschen och samhället, säger Mona Finnström.

Fråga på ledningsnivå

Hennes förhoppning är att frågan kommer upp på ledningsnivå och att och att man sätter upp tydliga mål på ledningsnivå inom organisationen. Att många räds frågan, tror Mona Finnström beror på att de inte vet var de ska börja.

- Vi behöver bli bättre på att identifiera och fokusera på kompetens, vad en individ kan och skilja det från våra egna känslor och värderingar, säger Mona Finnström.

Prioriterat för Swedbank

Ett företag som gjort mångfald till en prioriterad fråga är Swedbank. De har blickat 10-15 år framåt och sett affärsmöjligheterna med mångfald på arbetsplatsen.

- De har insett att de som bank är en del av samhället och att de som organisation måste spegla sina kunder. Mångfald på arbetsplatsen är viktig, både för den enskilda personen och affärsnyttan. Man måste leva sitt varumärke, säger Mona Finnström.

Annonsera vid rekrytering

Alltfler anlitar externa konsulter för att få en snabb och smidig rekryteringsprocess istället för att annonsera öppet efter nya medarbetare.

- På det viset går man miste om en viktig strategisk verksamhetsdel. Längre rekryteringsprocesser kan på sikt vara bättre för affärerna, medan externa konsulter kan vara ett bra komplement, säger Mona Finnström.

Möjlighet - inte begränsning

Hennes förhoppning är att allt fler följer Swedbanks exempel och arbetar mer inriktat och långsiktigt med mångfald. Första steget kan vara att kartlägga hur det ser ut med mångfald inom den egna organisationen och utifrån det göra en plan.

- Vi har fler duktiga potentiella medarbetare att välja bland om vi slutar titta på etnisk bakgrund. Min förhoppning är att vi om tio år inte behöver prata mångfald, att vi då ser det som en möjlighet, inte som en begränsning.Fastigo är fastighetsbranschens ledande arbetsgivarorganisation. Vi tecknar heltäckande kollektivavtal och har lönestatistik för fastighetsbranschen. Fler än 1 100 företag i fastighetsbranschen har valt att ansluta sig till Fastigo för att få råd och stöd i personalfrågor och i ledarskapet.


Kontakt


Mona Finnström

VD

mona.finnstrom@fastigo.se

0706766922