Kunskapsresultaten i kommunala gymnasieskolan ligger fortsatt strax under rikssnittet. Examensgraden sjönk marginellt trots vårens distansundervisning på grund av corona. Det visar gymnasienämndens delårsrapport 2.

Kunskapsresultaten i kommunal gymnasieskolan har de senaste åren ökat gradvis. Målet är att ligga på rikssnittet. För de elever som avslutade sina studier på ett nationellt program i juni 2020 sjönk examensgraden och kunskapsresultatet marginellt jämfört med 2019.

— Det är för tidigt att säga om minskningen beror på vårens distansundervisning. Vi avvaktar årets resultat på nationell nivå innan vi kan avgöra det. Medarbetarna och eleverna har gjort ett fantastiskt arbete under våren, säger Monica Widelund, skolchef för gymnasieskolan.

Skillnaden minskar mellan pojkar och flickor
Den preliminära analysen visar att större insatser behöver göras så att en högre andel av eleverna på nationella programmen når gymnasieexamen. Skillnaderna mellan pojkars och flickors resultat har minskat något men är fortfarande för stor. Det pågår olika utvecklingsarbeten för att utjämna skillnaderna.

Yrkesprogrammen i nivå med riket
Den genomsnittliga betygspoängen på yrkesprogrammen ligger något över riket. Skillnaderna mellan resultaten på yrkesprogrammen har minskat. Speciellt har resultaten på barn- och fritidsprogrammet, vård- och omsorgsprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet förbättrats. Det finns fortfarande utmaningar kvar vad kunskapsnivå i vissa ämnen såsom matematik och samhällskunskap. Resultaten i matematik som förbättrades 2019 han blivit sämre medan resultaten i samhällskunskap har förbättrats 2020.

Introduktionsprogrammen
Gymnasieskolan har fortsatt fokus på att öka genomströmningen på introduktionsprogrammen. En utmaning är de elever som kommer från grundskolan och är obehöriga att börja ett nationellt program. Inför kommande läsår 2020–2021 är över 20 % av eleverna från grundskolan obehöriga till ett nationellt program och påbörjar då sina gymnasiestudier på något av de fyra introduktionsprogrammen. Målen för dessa program är först och främst att eleverna så snabbt som möjligt ska komma in på ett nationellt program.

— Delårsrapporten visar att vi har ett fortsatt arbete att göra vad gäller att bekämpa utanförskapet, öka genomströmningen på våra introduktionsprogram samt att öka kunskapsresultaten. Det är viktigt för att fler ska få jobb och Eskilstuna ska stärkas och utvecklas, säger Robin Tannarp (M), ordförande i gymnasienämnden.

Ekonomisk prognos
Den ekonomiska prognosen för gymnasienämnden 2020 är +150 000 kronor.

 

För mer information, kontakta:
Robin Tannarp (M), ordförande gymnasienämnden,
016-710 51 83, robin.tannarp@eskilstuna.se

Monica Widelund, skolchef gymnasieskolan,
070-086 64 83, monica.widelund@eskilstuna.se
Kontakt