Får det kosta någonting för konsumenten att införa matavfallsinsamling och biogasproduktion? Ja, sa en enig publik vid Avfall Sveriges välbesökta seminarium i Almedalen i dag. Temat var matavfall och biogas.

Västerås med omnejd är bra exempel på kommunernas viktiga roll som aktör i biogaspro-duktionen och som ser till helheten. Samlar in, producerar biogas och biogödsel och utnyttjar biogasen genom kollektivtrafiken och sopbilar. Vid seminariet betonade Eva Myrin, vd för Vafab Miljö i Västerås, att framgångsfaktorerna varit långsiktiga politiska beslut i de engagerade kommunerna. Samverkan mellan avfallsbolag, energibolag och kollektivtrafiken har varit viktig i arbetet.
– Västerås räknar med att tredubbla biogasproduktionen till 2020, sa Eva Myrin. I dag producerar Vafab 3 miljoner kubikmeter biogas per år.
– Det är inte svårt, det är inte dyrt och det är ett byggande för framtiden, menar Eva Myrin.
Är det en konflikt mellan att vi behöver matavfallet som råvara till biogasen och att minska mängderna matavfall? Nej, avfallsminimeringen kommer alltid först.
– Vi slänger alldeles för mycket mat, sa Louise Ungerth, Konsumentföreningen Stockholm.
– 30 procent av all mat förfars och 60 procent av den skulle kunna ätas. Hamnar maten inte i våra magar är det bäst att de går till en biogasanläggning, framförde Louise Ungerth.
– Köp 3, betala för 2 – hur ska vi hantera det? Hållbarhet och miljö är också konkurrensfördelar, sa Åsa Domeij, miljöchef på Axfood.
– Maten är en alltför värdefull resurs för att slängas bort, sa Catarina Östlund från Naturvårdsverket. Det går åt stora mängder vatten, energi och ibland bekämpningsmedel i livsmedelsproduktionen.
Miljömålet att 35 procent av allt matavfall ska behandlas biologiskt har varit en stark drivkraft för kommunernas uppbyggnad av matavfallsinsamling. Men målet kommer troligen inte att uppnås i år. Det behövs ett nytt miljömål till 2015 med större betoning på näringsåterföring.

För mer information kontakta:
Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige, 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se
Monica Lövström, public affairs Avfall Sverige 070-535 66 42, monica.lovstrom@avfallsverige.se
Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20