Cirka 200 samtal har förts i Eskilstuna kring vad trygghet innebär för olika individer. Sammanställningen av samtal lägger nu grunden för fördjupade dialoger inom åtta temaområden där målsättningen är att tillsammans med invånare och verksamma i stadsdelarna komma fram till åtgärder och initiativ framåt.

Eskilstuna har en låg upplevd trygghet i SCB:s årliga medborgarundersökning och en ökad trygghet är en av kommunkoncernens mest prioriterade frågor. Tillsammans med SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) utvecklar nu Eskilstuna kommun medborgardialog som metod för att ta sig an frågan. 

– För att öka tryggheten, minska motsättningar och få fler i arbete måste vi förstå hur vi tänker, känner och vill med våra liv och vårt samhälle. Vi måste mötas för att förstå, skapa möjligheter och ställa krav på varandra. Det går inte annars. Därför är detta arbete så avgörande, säger Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande.  

Trygghet är en komplex fråga och grundar sig i en individuell upplevelse. En målsättning med dialogen är därför att genom djupare samtal om vad trygghet innebär hitta förståelse mellan varandra och lösningar tillsammans med boende och berörda parter. 

–  Vi har under den här perioden försökt att träffa så många människor som möjligt som har koppling till området. Vi har haft samtal, stått utanför affärer, knackat dörr och haft digitala möten, berättar Malin Sturk som är utvecklare på kultur- och fritidsförvaltningen och ansvarig för dialogteamet i stadsdelarna.

– Det är intressant att många påtalar liknande saker men också att det såklart finns stora skillnader mellan områden och hos människor. Vi har försökt att sammanfatta dessa samtal men det är viktigt att påtala att det är en levande och pågående process och dialog, säger Malin Sturk.

Åtta sammansatta temaområden 

  • Arbete minskar risken för kriminalitet 
  • Arbete ger egenvärde och egen makt – entreprenörskap och innovation 
  • Ojämlik tillgång till utbildning och skola 
  • Många barn är utan fritidsaktiviteter  
  • Misstro till samhället 
  • Området och platsen utarmas '
  • Segregation och isolering men god kontakt mellan oss som bor här
  • Oro och föräldraskapets svårigheter  

Temaområdena har satts samman genom att analysera det material som har kommit in genom samtalen. Nu startar ett arbete med fördjupade dialoger inom två områden: segregation och isolering samt oro och föräldraskapets svårigheter. Målsättningen är att inom dessa områden ha förslag på åtgärder och initiativ innan sommaren. Arbetet inom övriga områden kommer att fortsätta under hösten.   

–  Eskilstuna kommuns arbete med dialogen om trygghet bryter ny mark. SKR har de senaste 8 åren arbetat med att utveckla nya sätt att ta sig an komplexa samhällsproblem genom dialog mellan kommun och medborgare. Teamet som leder dialogen här i Eskilstuna arbetar på ett oerhört kompetent sätt, säger Bernard le Roux, representant Sveriges kommuner och regioner. 

–  Jag vill också ge Eskilstunas förtroendevalda och ledning beröm. De har visat att de är beredda att hitta lösningar tillsammans med medborgare och andra aktörer i kommunen. Min förhoppning är att Eskilstuna kommer att vara ett exempel för andra kommuner.

För mer information, kontakta: 

Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande
jimmy.jansson@eskilstuna.se, 070-086 65 02 

Malin Sturk, utvecklare, kultur- och fritidsförvaltningen
malin.sturk@eskilstuna.se, 070-089 39 79 

Bernard le Roux, representant Sveriges Kommuner och Regioner
bernard.leroux@dialogues.se, 076-316 55 55

Bakgrund och fakta  

Eskilstuna kommun är en av fyra kommuner som deltar i SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner) pilot om medborgardialog i den komplexa frågan trygghet. Under perioden maj 2020 till juni 2021 genomförs en medborgardialog om trygghet i stadsdelarna Fröslunda, Lagersberg, Råbergstorp och Myrtorp samt delar av Västermalm, Brunnsbacken och Hovängen.  

Läs mer om arbetet på eskilstuna.se/dinstad  

Läs mer om SKR:s metod om medborgardialog i komplexa samhällsproblem här.  

 
Kontakt