Den 1 april 2015 ändras medborgarskapslagen. I den nya lagen likställs kvinnor och män när det gäller att föra över svenskt medborgarskap till sitt barn. Lagändringen gör det möjligt för personer som tidigare förlorat sitt svenska medborgarskap att anmäla om att återfå det.

Medborgarskapet är ett rättsligt förhållande mellan staten och individen som bygger på rättigheter och skyldigheter. Syftet med lagändringarna den 1 april är att ge det svenska medborgarskapet en mer symbolisk betydelse med grund i samhörigheten mellan medborgaren och staten. Detta manifesteras dels genom en portalparagraf där det svenska medborgarskapet definieras, dels genom att kommunerna nu åläggs att genomföra välkomstceremonier för nya svenska medborgare.

Kvinnor och män jämställs

För individen innebär lagändringen bland annat att kvinnan och mannen jämställs när det gäller att föra över det svenska medborgarskapet till barn som föds efter 1 april 2015. För barn födda efter 1 april 2015 spelar det ingen roll om mamman eller pappan bär ett svenskt medborgarskap, barnet får automatiskt förälderns svenska medborgarskap oavsett var i världen det är fött.

Möjligt att återfå sitt medborgarskap

Lagändringarna kommer också innebära att personer som tidigare förlorat sitt svenska medborgarskap nu kan få tillbaka det. Innan år 2001 var det inte tillåtet att ha dubbla medborgarskap i Sverige. Blev en person medborgare i ett annat land genom en ansökan eller samtycke förlorade han eller hon sitt svenska medborgarskap. I och med lagändringen blir det nu möjligt för dessa personer att anmäla om att återfå sitt svenska medborgarskap.

Kortare tidskrav för bosättning

Den nya lagen gör att barn och unga vuxnas möjligheter att bli svenska medborgare underlättas, bland annat genom kortare tidskrav på bosättning i Sverige. Barn som vid födseln i Sverige är statslösa och har permanent uppehållstillstånd förvärvar svenskt medborgarskap genom anmälan som lämnas in innan barnets 18-årsdag.

Läs mer om det svenska medborgarskapet på Migrationsverkets webbplats här.

Läs mer på regeringens webbplats här.Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.


Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

presstjansten@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.