Avfallsmängderna ökar. Det gör också materialåtervinning, biologisk behandling och energiutvinning – mer än mängderna. Mest ökar biologisk behandling. 96 procent av allt hushållsavfall tas nu tillvara och ersätter till exempel fossila bränslen vid uppvärmning och transport. Det visar färsk statistik från Avfall Sverige.

Förra året uppgick den behandlade mängden hushållsavfall till drygt 4 700 000 ton, en ökning med 4,8 procent jämfört med året innan. Räknat per invånare uppgick mängden hushållsavfall till 514 kg per invånare. Av detta går nu nästan hälften, 48,7 procent, till materialåtervinning inklusive biologisk behandling.
Biologisk behandling står för den största ökningen. Drygt 560 000 ton hushållsavfall behandlades biologiskt förra året, en ökning med drygt 90 000 ton eller 19,5 procent. Knappt 12 procent av hushållsavfallet behandlas nu biologiskt. Biologisk behandling ger kompostjord, biogödsel och biogas, som kan ersätta bensin.


Materialåtervinning, exklusive biologisk behandling, har ökat med drygt 80 000 ton eller 4,8 procent. Drygt 1 700 000 ton förpackningar, returpapper, el-avfall och grovavfall som metall från kommunernas återvinningscentraler togs tillvara genom materialåtervinning och blev råvara för nya produkter.


Nästan 2 200 000 ton hushållsavfall gick till avfallsförbränning med energiutvinning, en ökning med 3,9 procent eller drygt 83 000 ton. Andelen hushållsavfall till förbränning var något mindre än året innan, 46,4 procent. Energiproduktionen ur avfallsförbränning har dock ökat kraftigt, nästan 20 procent mer värme och 25 procent mer el utvanns ur avfallet.


Deponeringen fortsätter minska. 186 500 ton hushållsavfall deponerades 2007. Det är en minskning med nästan 40 000 ton jämfört med året innan, 17,5 procents nedgång. 4 procent av hushållsavfallet deponerades 2007.


Farligt avfall utgör fortfarande 0,9 procent av det behandlade hushållsavfallet. 40 880 ton samlades in förra året. Av detta utgör impregnerat virke 17 500 ton, det är en fraktion som ökat markant de senaste åren.


– Vi är på god väg att nå miljömålen. Materialåtervinningen är nu nära de 50 procent som är målet år 2010. Men vi behöver tillsammans göra en kraftansträngning för att nå matavfallsmålet. 35 procent av matavfallet ska återvinnas 2010, våra beräkningar visar att vi i fjol nådde cirka 20 procent. Vi vet att det finns långt gångna planer i många kommuner på att införa insamling av källsorterat matavfall, säger Avfall Sveriges VD Weine Wiqvist i en kommentar.

– Trots att avfallsmängden ökat med en fjärdedel på tio år så nyttiggörs numera i stort sett allt hushållsavfall. Kommunernas ansvar för hushållsavfall bidrar till att göra Sverige till internationell förebild. Och utvecklingen pågår hela tiden, säger Weine Wiqvist.

Den nya statistiken över hushållsavfallet i Sverige, presenteras i årsskriften Svensk Avfallshantering 2008, som Avfall Sverige ger ut i juli. Statistiken bygger på 2007 års siffror och i år kan vi för första gången presentera jämförelsetal sedan tio år tillbaka.

Behandlad mängd hushållsavfall
1998 (ton)
Farligt avfall    20 000
Materialåtervinning    1 011 000
Biologisk behandling    309 000  
Förbränning med energiutvinning    1 450 000
Deponering    1 020 000
Totalt behandlad mängd    3 810 000 

2007 (ton)
Farligt avfall    40 880
Materialåtervinning     1 737 720
Biologisk behandling    561 300
Förbränning med energiutvinning    2 190 980
Deponering    186 490
Totalt behandlad mängd    4 717 380 

Förändring
Farligt avfall    104,4%
Materialåtervinning    71,9%
Biologisk behandling    81,7%
Förbränning med energiutvinning    51,1%
Deponering    -81,7%
Totalt behandlad mängd    23,8%

För mer information kontakta:
VD Weine Wiqvist, 0708-93 15 99, weine.wiqvist@avfallsverige.se
Informationschef Anna-Carin Gripwall, 070-662 61 28,
anna-carin.gripwall@avfallsverige.se

-
Avfall Sverige är en branschorganisation inom avfallshantering och återvinning, med ca 400 medlemmar, främst kommuner, kommunbolag men också privata företag. Vi representerar därmed 99 procent av Sveriges befolkning.
Vi är Sveriges största miljörörelse. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att svensk avfallshantering fungerar. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vi är 12 000 personer som arbetar tillsammans med Sveriges hushåll och företag och gör ett av Sveriges viktigaste jobb!
Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20