Statskontoret föreslår i en rapport till regeringen att handläggningen av patienters klagomål mot vården ska förändras. Förslagen innebär bland annat att patientnämndernas roll förstärks och att Inspektionen för vård och omsorg i större utsträckning ska prioritera allvarliga missförhållanden. Avsikten är att skapa en mer kostnadseffektiv klagomålshantering och bidra till höjd patientsäkerhet.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansvarar sedan 1 juni 2013 för att ta emot och utreda klagomål från patienter mot hälso- och sjukvården. Innan dess hanterade Socialstyrelsen klagomålen mot vården.

Långa handläggningstider och ökade kostnader
Handläggningen av klagomål mot vården dras med problem i form av långa handläggningstider och ökade kostnader. I oktober 2013 var över 7 000 klagomål under utredning. IVO:s målsättning är att 75 procent av klagomålsärendena ska hanteras inom sex månader, men i dag tar handläggningen över tolv månader för en tredjedel av ärendena. Konsekvenserna är långa väntetider för de klagande och vårdpersonal som är under utredning. Det leder även till att åtgärder för att rätta till brister i vården fördröjs.

Skilja på tillsyn och klagomålshantering
Statskontoret föreslår att IVO:s roll i klagomålshanteringen ska vara att fånga upp och utreda allvarliga missförhållanden. Detta ligger inom rollen som tillsynsmyndighet. Landstingens patientnämnder föreslås få en utökad roll och ska ta hand om de klagomål som inte utreds inom IVO:s tillsyn. Patientnämnderna har ett patientnära arbetssätt och kortare handläggningstider. Statskontoret anser att den tydligare rollfördelningen skulle leda till en mer kostnadseffektiv handläggning och kortare handläggningstider.

- En mer effektiv hantering av klagomålsärenden bidrar till att patientsäkerhetsreformens mål om högre patientsäkerhet nås, säger Statskontorets generaldirektör Yvonne Gustafsson.

Statskontoret har på regeringens uppdrag följt hanteringen av klagomål mot vården sedan 2011 och ska lämna en slutrapport i oktober 2014.

Läs publikationen Patientklagomål och patientsäkerhet

Kontakt:
Erik Axelsson, Statskontoret, tel. 08-454 46 05 alt. erik.axelsson@statskontoret.se.Vi är experter på ledning, styrning och organisering samt bidrar till att effektivisera och utveckla statliga verksamheter genom analys och utvärdering. Statskontoret gör utredningar inom alla sektorer på uppdrag av regeringen.


Kontakt


Malin Ruthström

Kommunikationsstrateg

malin.ruthstrom@statskontoret.se

08 454 46 26