Fler skyddade naturområden, mer tillgängliga naturupplevelser, insatser för våtmarker, statliga fjälleder och hotade arter. Det är några av satsningarna i fördelningen av resurser till Länsstyrelsen för skydd och åtgärder för värdefull natur.

Naturvårdsverket fördelar nu stora delar av medlen för skydd av och åtgärder för värdefull natur till länsstyrelserna. Budgeten för 2021 innebär en kraftig höjning av anslagen. Det kommer att bidra till bättre möjligheter till friluftsliv och en mer variationsrik natur med en mångfald av arter och livsmiljöer.

– Den här satsningen är särskilt välkommen just nu då vi ser att fler har upptäckt den skyddade naturen. Att vi kan lägga mer resurser på vandringsleder, information och annat som ökar tillgängligheten till skyddad natur är viktigt, både för den enskilda människan och för samhället i stort, säger Björn Jonsson, naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen Västerbotten.

Medlen används till stor del för konkreta insatser som ger sysselsättning på plats i länets kommuner.

Exempel på insatser i Västerbotten

  • Naturvårdande skötsel och restaurering av värdefull natur, exempelvis våtmarker och ängsmarker.
  • Underhåll och nybyggnationer av anläggningar för friluftsliv, såsom vandringsleder och vindskydd. Bland annat i naturreservaten Rödingsjö (Dorotea kommun), Gärdefjärden (Skellefteå kommun) och Tjäderberget (Lycksele och Vindeln).
  • Ny hemsida för Vindelfjällens naturreservat.
  • Satsningar på de statliga fjällederna, bland annat nya broar längs Kungsleden vid Tärnasjön och färdigställande av den nya Lapplandsleden mellan Borgafjäll och Hemavan.
  • Åtgärder för att rädda hotade djur- och växtarter.
  • Åtgärder för att bekämpa invasiva arter.
  • Ersättning till markägare för nya naturreservat.
  • Insatser i Naturnära jobb i samverkan med Arbetsförmedlingen och Skogsstyrelsen.

Mer om skyddad natur i Västerbotten

Skydd av natur bidrar till att värdefulla skogar och vatten, fjäll och myrar, ängar och hagar och alla dess arter inte hotas eller förstörs. Naturen bevaras och görs tillgänglig för upplevelser i natur- och kulturlandskap, nu och i framtiden.

Idag finns 389 naturreservat och en nationalpark i Västerbotten. Anslaget för skydd av värdefull natur i länet är 2021 på cirka 34 miljoner kronor och anslaget för åtgärder för värdefull natur är på cirka 67,5 miljoner kronor.

Naturvårdsverkets pressmeddelande

För mer information kontakta:

Björn Jonsson
Naturvårdsdirektör
010-225 44 33
bjorn.jonsson@lansstyrelsen.se

Emma Johansson
Kommunikatör
010-225 42 42
emma.e.johansson@lansstyrelsen.se


Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Helene Hellmark Knutsson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.


Kontakt


Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör Naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04

Robert Klingbert

Kommunikatör

robert.klingbert@lansstyrelsen.se

Linnéa Ivarsson

Miljökommunikatör

linnea.ivarsson@lansstyrelsen.se

010-225 43 74

072-236 22 41