Polismyndigheten beslutade att en person skulle friges ur ett av Migrationsverkets förvar. Beslutet kom in per mejl till förvaret men verkställdes inte förrän nästan två dygn senare.

Justitieombudsmannen Per Lennerbrant konstaterar att Migrationsverkets rutiner för handläggningen när någon ska friges ur ett förvar har varit bristfälliga och riktar allvarlig kritik mot verket. Både Migrationsverket och Polismyndigheten får kritik för att ha saknat dokumenterade rutiner för hur kontakterna mellan dem ska gå till när Polismyndigheten beslutat att någon inte längre ska hållas i förvar.

– Det inträffade illustrerar vikten av väl fungerande rutiner som säkerställer att beslut som rör frihetsberövanden verkställs på ett korrekt sätt. Bristerna i rutinerna och hanteringen av mejlet ledde till att en person var frihetsberövad i nästan två dygn utan laglig grund. Jag ser mycket allvarligt på detta, säger Per Lennerbrant i en kommentar till beslutet.

För mer information kontakta områdesansvariga föredraganden Ola Jonshammar, telefon 08-786 50 65, e-post ola.jonshammar@jo.se

Läs hela JO-beslutetJustitieombudsmännen (JO) väljs direkt av riksdagen. Ombudsmännen är helt självständiga i sina beslut och är direkt ansvariga inför riksdagen. Varje höst lämnar de sin ämbetsberättelse till riksdagen. Ämbetsberättelsen är en redogörelse för arbetet under det senaste verksamhetsåret med statistik och ett urval beslut.


Kontakt


Anders Jansson

Informationsansvarig

justitieombudsmannen@jo.se

08-786 40 00

08-786 50 98