I dag presenterar Riksrevisionen en granskning av Migrationsverkets arbete med att ordna asylboenden under åren 2012–2015.Verkets generaldirektör Anders Danielsson välkomnar granskningen.– Jag är glad för den förståelse som Riksrevisionen visat för vår situation och vårt uppdrag. Vi tar nu till oss utredningens rekommendationer som kan förbättra vår verksamhet, säger han.

Bakgrunden till granskningen är att antalet asylsökande har ökat kraftigt och att kostnaderna för asylboenden blivit allt högre.


Migrationsverket har klarat sin uppgift
Inledningsvis konstaterar utredarna att Migrationsverket i stort har klarat sin uppgift att ordna boende åt de asylsökande som kom till Sverige 2012–2015. När antalet asylsökande ökade kraftigt hösten 2015 ”visade Migrationsverket stor handlingskraft och lyckades nästintill varje dag att ordna boende åt alla asylsökande som behövde det”.

Samtidigt anser Riksrevisionen att verksamheten skulle kunna effektiviseras och kvaliteten höjas. Dessutom skulle Migrationsverkets krisberedskap kunna vara bättre.

Utredarna påpekar att regeringen inte vidtog några åtgärder under åren 2012–2015 för att underlätta för Migrationsverket att ordna asylboenden. Det var först under hösten 2015 som regeringen beslutade om ändringar i plan- och byggförordningen för att underlätta etableringen av tillfälliga asylboenden. Senare kom också de tre lagändringar som nu håller på att införas. Riksrevisionen anser att det skulle ha underlättat för Migrationsverket om regeringen hade vidtagit dessa åtgärder redan under åren innan den extraordinära flyktingsituationen 2015.

Förslag på olika åtgärder
Riksrevisionen föreslår nu olika åtgärder för att Migrationsverket ska få bättre tillgång till sådana boenden som är prioriterade – lägenheter och kollektiva boenden med självhushåll. Åtgärderna omfattar bland annat bättre hantering av tips om sådana boenden och ändrad prissättning som skulle kunna öka fastighetsägarnas vilja att erbjuda denna typ av boenden.

Rapporten innehåller också förslag på åtgärder som skulle kunna ge Migrationsverket tillgång till fler och bättre tillfälliga boenden. Det handlar om förbättrad marknadsföring, att hålla nere kostnaderna för tillfälliga boenden genom längre avtal och att ännu bättre säkerställa att kraven på leverantörerna uppfylls. Det handlar bland annat om rutiner när avtalen med leverantörerna tecknas och att avhjälpa brister i myndighetens kontrollsystem.

Riksrevisionen pekar också på att den ekonomiska kontrollen och uppföljningen av kontrakten som gäller tillfälliga boenden kan bli bättre. Samma sak gäller kontrollen av de kostnader för onormalt slitage som Migrationsverket betalar leverantörerna efter att ett kontrakt har löpt ut.

Läs mer i Riksrevisionens rapport:
Asylboenden. En granskning av Migrationsverkets arbete med att ordna asylboenden (länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.


Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

presstjansten@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.