Sju projekt beviljas forskningsmedel inom ramen för den satsning på forskning om forskningsetik som Kungl. Vitterhetsakademien, Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet genomför tillsammans.

För att stärka kunskapen och medvetenheten om forskningsetiska frågor har Kungl. Vitterhetsakademien (KVHAA), Riksbankens Jubileumsfond (RJ) och Vetenskapsrådet (VR) tillsammans avsatt 25 miljoner kronor till den gemensamma utlysningen Forskning om forskningsetik. När utlysningen öppnades i våras konstaterade RJ:s vd Marika Hedin att ”god forskningsetik är helt avgörande för forskningens legitimitet”. Efter beredning i en internationell bedömarpanel har finansiärerna beslutat att bevilja följande sju ansökningar:

 • Linus Broström, Lunds universitet 
  Icke‐diskriminerande forskningsetik. Rättsligt reformbehov och implementeringsutmaningar i ljuset av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
 • Kristine Eck, Uppsala universitet 
  Methods for Reflexive Analysis of Positionality
 • Tove Larsson, Uppsala universitet 
  Tvivelaktiga forskningspraxis: Om (o)etisk datahantering i kvantitativ forskning inom humaniora
 • Liv Nilsson Stutz, Linnéuniversitetet Växjö 
  Etiska förvecklingar. Hanteringen av mänskliga kvarlevor på museer och i forskning
 • Gisela Priebe, Lunds universitet 
  Ansökningar och etikprövningsbeslut när det gäller barns deltagande i forskning om barn som far illa ‐ rätt att delta, nytta och risker
 • Johan Söderberg, Göteborgs universitet 
  Köns och genusperspektiv som indikatorer på kvalitet inom humaniora, samhälls‐ och utbildningsvetenskap
 • Mattias Öberg, Karolinska institutet 
  Fångad vetenskap: hur särintressen inverkar på den vetenskapliga processen och påverkar kunskapsunderlaget för regulatoriska beslut om kemiska risker

Sven Stafström, generaldirektör för Vetenskapsrådet, kommenterar utfallet på följande vis:

- Denna gemensamma satsning är ett viktigt steg i att stärka kunskapen om forskningsetiska frågor. Vi är mycket glada över det stora intresset för utlysningen och den breda representationen från flera forskningsfält som vi ser bland projekten.

Karin Helander, ständig sekreterare för KVHAA fyller i:

- Frågor om god forskningssed är ytterst angelägna för all forskning. Vi ser med glädje och tillförsikt fram emot projekt som kommer att ge ny, perspektivrik och betydelsefull kunskap om forskningsetik, inte minst inom humaniora och samhällsvetenskap. 


Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.


 Kontakt


Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435