Åsa Lindhagen, Katarina Luhr, Daniel Helldén och Martin Hansson Fotograf/Källa: Philip Lantz

Idag presenterar Miljöpartiet i Stockholms stad sitt valmanifest – 29 punkter för att stärka Stockholms klimatarbete, prioritera gång, cykel och kollektivtrafik framför bilar och bygga en stad där alla barn får goda uppväxtvillkor. Miljöpartiet vill att Stockholm alltid ska ligga i framkant i klimatarbetet, där arbetet för miljö och klimat gör tydliga avtryck i alla politiska frågor.

– Stockholm ska vara ett globalt föredöme i klimatfrågorna. Därför bör vi skärpa våra klimatmål ytterligare. Vi föreslår i vårt valmanifest ett stopp för försäljning av fossila drivmedel 2030 och att Stockholm ska vara en klimatpositiv stad 2040, säger Katarina Luhr (MP), miljöborgarråd.

– Stockholm ska ligga i framkant i omställningen av fordonsflottan, samtidigt som vi måste få en renare luft inte minst med tanke på våra barn. Därför vill vi se fler gågator och sommargågator, införa miljözoner 2020 för att få bort de smutsigaste bilarna, bygga 4000 laddstolpar till 2022 och göra Stockholm till en utsläppsfri stad 2030, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd.

– Vi har vänt utvecklingen inom socialtjänsten, investerat 300 miljoner i barn- och ungdomsvården och inrättat en kommunal barnombudsman under den här mandatperioden. Nu vill vi ta nästa steg och ytterligare stärka arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck samt satsa ännu mer på skola och socialtjänst. Varje barn ska ha en trygg uppväxt, säger Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd.

– Arbetet med att bygga en grön hållbar stad måste intensifieras. Arbetet med att bygga 140 000 klimatsmarta bostäder till 2030 ska fortsätta, bland annat genom att trafikleder omvandlas till stadsgator och genom att vi bygger tätare i kollektivtrafiknära lägen, säger Martin Hansson (MP), gruppledare.

 

Exempel på förslag i Miljöpartiets valmanifest:

 • Stockholm ska bli en mer levande stad, genom fler gågator, sommargågator och sommartorg. Vi vill skapa mer utrymme för människor, genom fler parker, sittplatser i gatumiljön, fik och restauranger.
 • Vi fortsätter investera i ökad framkomlighet för gående, cyklister och kollektivtrafikanter och går till val på 1,5 miljarder för ökad framkomlighet.
 • Vi vill se miljözoner redan 2020, så att de smutsigaste bilarna inte tillåts köra på vissa gator och områden.
 • Vi vill underlätta omställningen av fordonsflottan genom att det blir enklare att dela bil, genom 4 000 nya laddstolpar till 2022 och genom att det blir obligatoriskt med laddplatser vid nybyggnation.
 • Senast 2030 ska vi ha stoppat försäljningen av fossila drivmedel i Stockholm.
 • Vi föreslår en utsläppsfri innerstad 2030, vilket betyder att hela innerstaden ska vara miljözon 3, där enbart gas-, vätgas- eller elbilar får köra samt laddhybrider när de är låsta för eldrift.
 • Stockholm ska bli ännu grönare. Miljöpartiet vill bevara den biologiska mångfalden, föreslår gröna tak där vegetation kan kombineras med solceller på samma takyta, fler badplatser och vill göra det ännu enklare att hitta till natur- och kulturreservat
 • Stockholm ska vara en trygg stad. Vi vill rusta upp otrygga platser, stärka vuxennärvaron på stan och förebygga att problem uppstår genom fortsatta satsningar på skola ungdomsmottagningar och socialtjänst.
 • Stockholm ska vara en socialt hållbar stad. Genom att investera i socialtjänsten, etablera fler familjecentraler och stärka det uppsökande arbetet så säkrar vi att alla barn får goda uppväxtvillkor. Hedersrelaterat våld och förtryck är oacceptabelt och ska bekämpas, alla människor ska ha makten att över sina egna liv. Våld i nära relationer ska motverkas och våldsutsatta ska få det skydd och stöd som de behöver.
 • Alldeles för många unga mår dåligt. Vi måste stärka arbetet för psykisk hälsa. Därför föreslår Miljöpartiet fortsatta satsningar på elevhälsan genom att anställa fler kuratorer och skolsköterskor.
 • Varje elev måste få tid med sin lärare och möjlighet att uppnå kunskapsmålen. Vi vill anställa fler lärarassistenter, fritidspedagoger och specialpedagoger i stadens skolor.

 

Läs valmanifestet i sin helhet

Läs debattartikel i Expressen

 

Presskontakter

Elisabeth Ekstrand, Pressekreterare Katarina Luhr, elisabeth.ekstrand@stockholm.se, 076-122 96 02

Mattias Bengtsson Byström, Pressekreterare Daniel Helldén, mattias.bengtsson.bystrom@stockholm.se, 076-122 96 26

Christian Valtersson, Pressekreterare Åsa Lindhagen och Martin Hansson, christian.valtersson@stockholm.se, 076-122 96 25

Läs och dela pressmeddelandet på vårt pressrum: http://www.pressmachine.se/pressroom/view/miljopartiet-i-stockholms-stad
Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35  STOCKHOLM
08–508 29 000 (växel)
www.mp.se/stockholm   
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad  
www.instagram.com/mp_sthlms_stadKontakt


Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02