Ingen våldsutsatt kvinna ska tvingas tillbaka till en man där hon blivit misshandlad. Därför vill Miljöpartiet införa en boendegaranti för våldsutsatta personer. Detta innebär att förturssystemet i bostadskön justeras så att våldsutsatta som inte har möjlighet att lösa sin egen boendesituation ges en ny bostad och på så sätt kan lämna en våldsam relation.

 – Ingen våldsutsatt kvinna ska tvingas tillbaka till en man där hon blivit misshandlad, bara för att det inte går att hitta något annat boende. Därför vill vi nu införa en boendegaranti för våldsutsatta. Vi föreslår att möjligheten att få förtur i bostadskön ska stärkas väsentligt, säger Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd.

 – Vi vill vända den här utvecklingen. Därför föreslår vi fyra konkreta förändringar av förturssystemet, för att göra det enklare att få förtur för personer utsatta för våld i nära relationer och som saknar förutsättningarna att själva ta sig vidare på bostadsmarknaden att få förtur, säger Åsa  Lindhagen (MP).

Den ansträngda bostadssituationen i Stockholm innebär att det kan vara mycket svårt för personer som tar sig ur en relation präglad av våld att få en stabil boendesituation. Förturssystemet är därför centralt för våldsutsatta personer, inklusive berörda barn, som inte kan lösa sin egen boendesituation. Antalet beviljade förturer har minskat drastiskt under mandatperioden. År 2014 beviljades strax över 300 förturslägenheter, år 2017 var antalet nere på ca 80 st., vilket är det lägsta antalet förturer under det senaste decenniet.

Samtidigt ser vi att många kvinnor blir utsatta för våld i nära relationer eller hedersrelaterat våld och förtryck, och att våldet är en orsak till att de hamnar i en osäker boendesituation. I socialtjänstrapporten 2017 för Stockholms stad såg vi att 19 procent av de barnfamiljer som befinner sig i en osäker boendesituation som socialtjänsten haft kontakt med gör det på grund av våld i nära relation (64 barnfamiljer).

 – Våldet drabbar även barn. Enligt Rädda Barnen lever uppskattningsvis uppemot 200 000 barn i hem med våld. Få saker gör så ont i hjärtat att tänka på som barn som har det svårt. Därför är Stockholms stads boendegaranti ett bra exempel på hur samhället kan stödja utsatta barnfamiljer, säger Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd.

Vi vill därför genomföra flera ändringar av förturssystemet för att underlätta för våldsutsatta – en boendegaranti där ingen ska tvingas tillbaka till en våldsam relation på grund av hemlöshet. Våra förslag på ändringar i regelverket kring förturssystemet:

 

1. Ej styrkt hotbild

2017 fick 43 % avslag på sin förtursansökan pga. ej styrkt hotbild.  Vi anser att riktlinjerna tydligt ska fastslå att hotbilden ska utredas i samarbete med socialtjänsten. Genom att tydliggöra vikten av samarbete med socialtjänsten minskar risken att en våldsutsatt person får avslag pga. att hotbilden inte kan styrkas.

2. Kravet på egna resurser

2017 fick 21 % avslag på grund av att de bedömdes ha egna resurser för att kunna lösa sin boendesituation. Vid hot och våld kan tillgången till de egna resurserna påverkas och därmed möjligheterna att tillgodose sitt behov av bostad på annat sätt. Vid ansökan är det därför viktigt att, i samarbete med socialtjänsten, beakta hur hot och våld påverkar situationen för att kunna göra en bedömning av den sökandes faktiska egna resurser. Detta bör fastslås i riktlinjerna.

3. Skulder

2017 fick 25 % avslag pga. att de bedöms ha skulder. Skuldsättning av en person kan vara en del i våldsutövandet (ekonomiskt våld). Detsamma gäller störningar i bostaden som kan ha uppstått på grund av våldet. Det är viktigt att skuldsättning och störningar i dessa fall inte är grund för avslag på förtursansökan. Vi anser att skuldsättning som är en del av våldet eller störningar på grund av våldsutövningen inte ska anses utgöra hinder för att kunna få förtur. Detta vi vill tydliggörs i riktlinjerna för förturssystemet. Förhållandena ska styrkas genom intyg.

4. Förändra tvåårsregeln

I dag är det krav på att du ska ha bott i Stockholm i minst två år för att kunna utnyttja förturen. Vi vill göra denna regel mer flexibel. Man ska till exempel inte bli av med rätten till förtur för att man tillfälligt hittat ett boende i en annan kommun.

 

Läs och dela pressmeddelandet på vårt pressrum: http://www.pressmachine.se/pressroom/view/miljopartiet-i-stockholms-stad
Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35  STOCKHOLM
08–508 29 000 (växel)
 
Besök gärna vår hemsida.
Följ oss på FacebookInstagram och TwitterKontakt


Mårten Roslund

Pressekreterare

marten.roslund@stockholm.se

0761-22 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02