Delårsrapport 2 visar att många barn var frånvarande från förskolorna när corona bröt ut våras. Vissa förskolor hade över 90 % frånvaro. Medarbetarna la ner ett stort arbete på att få friska barn tillbaka till förskolan — ett arbete som har gett resultat.

– Vi ser att barnen kommer tillbaka och det är vi glada för. Förskolan är en viktig arena för barnens utveckling. Här får de inte bara undervisning utan även lugn och ro och samspel med andra barn. Personalen har gjort ett fantastiskt arbete med att få tillbaka barnen. Det arbetet fortsätter vi hålla i även i höst, säger Tina Persson, skolchef för förskolan.

Tallåsens förskola är ett exempel på en av kommunens förskolor som lyckats vända trenden. Under mars–april var frånvaron bland barnen 94 %. Medarbetarna har haft tät kontakt med vårdnadshavare via sms, telefonsamtal och möten för att möta deras oro kring corona och smitta. Frånvaron ligger fortfarande lite högt men har sjunkit till, 35–40 %.

Förskolans arbete med att få barnen till förskolan fortsätter under hösten.

Satsning på att minska sjukfrånvaro bland medarbetare
Förskolan har inlett ett samarbete med Kommunhälsan för att stärka arbetsmiljön i förskolan. Bland annat arbetar man med att på olika sätt stärka chefernas förutsättningar, arbeta med aktivt medarbetarskap, stärka samverkan i rehabiliteringsarbetet samt utbilda chefer i hygienrutiner och arbetsmiljö

Innan corona sänktes sjukfrånvaron bland medarbetarna från 10,5 % till 9,5 %. När corona bröt ut steg sjukfrånvaron, mars–april, för att i maj återigen sjunka.

– Vi har 1 320 medarbetare som tar hand om våra 4 900 barn varje dag. Medarbetarnas arbetsmiljö är viktig för att de ska ha rätt förutsättningar att hjälpa barnen att utvecklas och lära. Jag tycker siffrorna visar att vi är på rätt väg. Vår förhoppning är att sjukfrånvaron sjunker på helårsbasis, trots corona, säger Tina Persson.

Den ekonomiska prognosen för förskolenämnden för helår 2020 visar ett positivt resultat på 18,5 miljoner kronor. Orsaken är främst att nämnden hade med sig ett överskott på 20,3 miljoner kronor från tidigare år.

För mer information, kontakta:
Björn Larsson (S), ordförande förskolenämnden,
073-861 83 10, bjorn.larsson2@eskilstuna.se

Tina Persson, skolchef förskolan,
070-768 84 81, tina.persson2@eskilstuna.se 

Christina Ebbesson, rektor Tallåsens förskola,
016-710 47 60, christina.ebbesson@eskilstuna.se
Kontakt