I morgon ska regeringens utredare lämna sina förslag kring hur landets skolhuvudmän kan säkra alla nyanlända elevers behov av utbildning.Man har också sett över om det finns behov av ytterligare insatser för att lärarstudenter ska kunna arbeta i skolan vid sidan av sin utbildning för att stötta lärarna i undervisningssituationen. Sveriges Skolledarförbund har länge argumenterat för lösningen.

I morgon ska regeringens utredare Ebba Östlin lämna sina förslag kring hur landets skolhuvudmän kan säkra alla nyanlända elevers behov av utbildning. En del av uppdraget har varit att se över om det finns behov av ytterligare insatser för att lärarstudenter i ökad utsträckning ska kunna arbeta i skolan vid sidan av sin utbildning för att stötta lärarna i undervisningssituationen.

Även ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson driver frågan enligt en artikel på nyhetssiten Altinget som publicerades idag. Sveriges Skolledarförbund har länge argumenterat för lösningen bl.a. i en artikel publicerad i Dagens Samhälle.

- Jag är glad att regeringen har tagit intryck av våra förslag, säger Matz Nilsson, förbundsordförande i Sveriges Skolledarförbund. Fast egentligen behöver frågan inte utredas mer. Studentmedarbetaravtal finns redan inom många andra sektorer. Det som behövs är att arbetsgivarna och lärarnas företrädare sätter sig ner och kommer överens om ett motsvarande avtal på utbildningsområdet.

Ett centralt avtal anger de grundläggande arbetsvillkoren för studentmedarbetarna. Det behöver därför komma på plats innan rekryteringsprocesserna inleds i större skala. Sveriges Skolledarförbund har uppmanat parterna att inleda diskussioner med varandra snarast möjligt.

- Jag menar att tiden är rätt för att även börja diskutera införandet av lärarassistenter i svensk skola, fortsätter Matz Nilsson. Lärarassistenter, som kan vara studenter men också heltidsarbetande med en kortare yrkesutbildning bakom sig, behövs för att avlasta lärarna en del av det administrativa arbetet. Lärarassistenter kan också, under den ansvariga lärarens ledning, utgöra en resurs i klassrummet och finnas till hands för elever som behöver ytterligare instruktioner.

- Vi måste gå fram på flera fronter för att komma till rätta med lärarbristen. Genom lärarassistenterna kan de utbildade lärarnas tid frigöras för huvuduppdraget, undervisningen. Jag tror också att lärarassistensuppdraget kan vara en bra inkörsport till framtida studier på lärarutbildningen, säger Matz Nilsson.

Sveriges Skolledarförbund vill skilja på de nu ibland förekommande elevassistenterna, som har som uppgift att stödja en enskild elev i främst studiesociala situationer, och de förslagna lärarassistenterna. De senare bör ha fokus på att hjälpa lärarna i deras uppdrag. Förbundet vill också tydliggöra att det inte är fråga om att t.ex. utbildade förskollärare eller fritidspedagoger ska användas som lärarassistenter. Det handlar istället sannolikt om ungdomar med relativt nyligen avslutad gymnasieutbildning som har genomgått en kortare yrkesinriktad kurs, kanske inom ramen för Yrkeshögskolan.

- Jag diskuterar gärna förbundets förslag med Helene Hellmark Knutsson, säger förbundsordförande Matz Nilsson. Skolan står inför stora rekryteringsproblem. Vi måste agera på många fronter och agera nu.Sveriges Skolledarförbund är ett fack- och yrkesförbund som är anslutet till Saco. Bland förbundets drygt 7 400 medlemmar arbetar de flesta inom det kommunala skolväsendet som biträdande rektorer, rektorer eller förvaltningschefer, men också inom myndigheter och i privat verksamhet. Gemensamt är att de är chefer, verksamma inom utbildningsområdet. En förutsättning för en konkurrenskraftig skola är att det finns en bra ledare som har en övergripande helhetssyn över skolans verksamhet. I skolan är rektor den ledaren.


Kontakt


Matz Nilsson

Förbundsordförande

matz.nilsson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706203

070-332 53 99

Lena Linnerborg

Utredare

lena.linnerborg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706209

0706-176209

Eva Ahlberg

Informatör

eva.ahlberg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706208

0709-676208

Monika Elowson

Chefsförhandlare/rådgivare

monika.elowson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706206

0709-676206

Maria Andrén Bergström

Förbundsdirektör

maria.bergstrom@skolledarna.se

08-56706200

08-56706207

0706-746207