Sedan 1990 har avfallssektorns utsläpp minskat med 59 procent tack vare att utsläppen från deponier minskat kraftigt och utsläppen bedöms minska ytterligare. Det skriver regeringen i en rapport till riksdagen om klimat- och energimålen till 2020.

En nyutgiven rapport från Avfall Sverige visar bland annat att antalet anläggningar som deponerar avfall nu motsvarar en fjärdedel av antalet anläggningar som fanns år 1996. Dessutom är de deponerade mängderna för totalt avfall idag knappt en fjärdedel av mängderna 1994.

Den nya rapporten visar trenderna för avfallsanläggningar med deponi genom statistik för åren 2008-2014. Rapporten visar också att det finns en god marginal mellan de mängder som faktiskt deponeras och de tillståndsgivna mängderna. Nationellt sett utnyttjas cirka 20 procent av tillstånden. Det innebär att det uppskattningsvis finns återstående deponeringskapacitet i landet, som är större än 23 miljoner kubikmeter. Detta motsvarar nästan 24 miljoner ton betong.

Rapporten redovisar tillstånd, återstående kapacitet, hanterade och deponerade mängder avfall per år, energiutvinning och lakvattenbehandling. Där finns dessutom en utblick för att kvalitativt belysa statistiken dels ur ett historiskt perspektiv, dels ur ett europeiskt perspektiv.

Läs mer i Avfall Sveriges rapport 2016:01 ”Trender för avfallsanläggningar med deponi – statistik 2008-2014”.

För mer information kontakta Johan Fagerqvist, Avfall Sveriges rådgivare för deponering, 0706-35 69 09, johan.fagerqvist@avfallsverige.se


Bifogade filer

 prm_deponistatistik.pdfAvfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20