Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse har fattat beslut om 19,8 miljarder kronor som ska satsas på sjukvård, forskning och utbildning. Fotograf/Källa: SU

Minskade väntetider och fortsatt hantering av pandemins effekter är i fokus i Sahlgrenska Universitetssjukhusets budget för 2022. Sjukhusets styrelse har fattat beslut om 19,8 miljarder kronor som satsas på sjukvård, forskning och utbildning.

Tiden med covid-19 innebär många utmaningar för sjukvården och kommer att ha stor inverkan på Sahlgrenska Universitetssjukhusets verksamhet och kompetensförsörjning framöver. Det finns ett stort behov av återhämtning för sjukhusets medarbetare samtidigt som patienterna ska få den vård de behöver.  

– I Sahlgrenska Universitetssjukhusets budget för 2022 satsar vi på vård, utbildning och forskning, med målet att vara landets ledande universitetssjukhus. Men pandemin är inte över, vi följer utvecklingen noga med hög beredskap, säger Gustaf Josefson, ordförande för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Under 2022 kommer Sahlgrenska Universitetssjukhuset att intensifiera arbetet för att minska väntetiderna, förbättra tillgängligheten, och stärka den egna vårdproduktionen för att kunna behandla fler svårt sjuka patienter. 115 miljoner kronor, utöver ordinarie löneökningar, satsas på specifika löneökningar som till exempel arbetet med jämställda löner. 

Områden med särskilt fokus är följande:

  • Öka tillgängligheten till vård. Till exempel med kökortning genom kvälls- och helgmottagning, operation på externa salar, tidiga operationsstarter och kortare bytestider men också ökad användning av digitala verktyg som till exempel digitala vårdmöten.
  • Nationell högspecialiserad vård. Ansökningar om att bedriva högspecialiserad vård inom tio vårdområden har skickats in och beslut väntas inom de närmsta månaderna. Under året som gått har Sahlgrenska Universitetssjukhuset fått tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom bland annat endometrios, ryggmärgsskador och preimplantatorisk genetisk diagnostik (undersökning av genetiska sjukdomar hos embryon).
  • Digitaliseringsarbetet kommer att fortsätta med intensivt arbete kring både vårdinformationssystemet FVM (Framtidens Vårdinformationsmiljö) och DigITSU-projektet för att öka sjukhusets IT-mognad.

Den ekonomiska utvecklingen under 2021, och därmed förutsättningarna för 2022, präglas av den totala omställning som gjorts på sjukhuset under pandemin. Såväl vårdproduktion och antal medarbetare som sjukhusets totala intäkter och kostnader har påverkats väsentligt och kommer också att påverka verksamheten på olika sätt framöver. Samtidigt visar månadsrapporten för oktober att antalet patienter som väntat på vård över 90 dagar minskat jämfört med september. Dock är antalet som har väntat mer är 90 dagar fler jämfört med för ett år sedan, på grund av pandemin.

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna lämnade protokollsanteckningar till besluten om verksamhetsplan och detaljbudget samt vårdöverenskommelse. Socialdemokraterna yrkade på avslag, Vänsterpartiet deltog inte i besluten.

 

Om Sahlgrenska Universitetssjukhuset verksamhetsplan och budget 2022

Sahlgrenska Universitetssjukhusets verksamhetsplan och budget 2022 baseras till stor del på vårdöverenskommelsen (VÖK); ett avtal mellan sjukhuset och två av regionens beställarnämnder, Västra och Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnder. Avtalet bestämmer vilken inriktning, vilka volymer och vilka ersättningar som ska gälla för den vård som Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuder invånare i Västra Götalandsregionen.

Vårdöverenskommelsen omfattar 2022 cirka 12 miljarder kronor. Utöver detta finansieras sjukhusets verksamhet bland annat av patientavgifter, intäkter från andra regioner och statsbidrag, med mera. Som universitetssjukhus får också sjukhuset en särskild pott för att kunna bedriva FoUUI-verksamhet.

Sjukhusets totala budgetomslutning uppgår till 19,8 miljarder kronor.


Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.


Kontakt


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000