Två domar i Migrationsöverdomstolen (MiÖD) har givit Migrationsverket möjlighet att göra helhetsbedömningar om villkoren för arbetstillstånd är uppfyllda. Mindre misstag ska därigenom kunna kompenseras. – Vi ska fortfarande pröva om villkoren är uppfyllda, men domarna öppnar för en mindre strikt tillämpning av lagen, säger Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer.

Migrationsverket har tidigare varit bundet av två avgöranden i MiÖD från 2015, när det gäller tillämpningen av utlänningslagen som berör arbetstillstånd.*

– De tidigare domarna gav oss inte möjlighet att se till en helhet när det gällde vår bedömning om ett arbetstillstånd skulle återkallas, eller inte förlängas. Det innebar att om det framkom uppgifter som visade att villkoren i någon del inte var uppfyllda, så skulle tillståndet återkallas, eller inte förlängas när det gällde förlängningsansökningar, säger Fredrik Beijer.

Två nya MiÖD-avgöranden från december 2017, tog upp frågan om betydelsen av att arbetstagarens lön under en period varit lägre än kollektivavtalsenlig lön, samt frågan om betydelsen av att tjänstepension- och sjukförsäkring saknades under delar av tillståndstiden.

Kompenserande inslag

Enligt Fredrik Beijer innebär de nya domarna en förändring i att Migrationsverket nu kan göra en helhetsbedömning av om villkoren för arbetstillstånd i sin helhet är uppfyllda.

– I båda domarna uttalas att en helhetsbedömning ska göras som innebär att mindre misstag kan kompenseras på annat sätt. Det innebär till exempel att ett något sämre försäkringsskydd kan kompenseras av en något högre lön än vad kollektivavtalet i den berörda branschen säger. Den ena domen understryker också att rent administrativa misstag, som rättats av arbetsgivaren, inte måste ligga till grund för att avslå en förlängningsansökan, säger Fredrik Beijer.

Ska skydda arbetstagaren

Han påpekar att en i sammanhanget viktig aspekt är att lagstiftningen ska skydda arbetstagare från att utnyttjas på ett otillbörligt sätt.

– Även om verket hädanefter gör helhetsbedömningar i arbetstillståndsärenden, måste vi beakta och undersöka om anställningen i sin helhet uppfyller villkoren och inte baseras på ett skenavtal eller är oseriöst på annat sätt. I sådana fall ska ansökan om arbetstillstånd avslås. Det ingår i vårt uppdrag att bevaka inte bara skyldigheter utan också rättigheter. Vi måste vara lika noggranna med detta som innan MiÖD-domarna, säger Fredrik Beijer.

Följt domarna sedan de kom

I en ny rättslig kommentar, baserad på de två nya domarna, preciserar Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer hur helhetsbedömningarna ska göras. Läs den rättsliga kommentaren här.

– Den rättsliga kommentaren är ett stöd för verksamheten i bedömningen av ärendena. Men Migrationsverket har i sin ärendebedömning tillämpat domarna sedan de kom den 13 december, säger han.

Den tidigare praxisen innebar en strikt och därmed också exakt tolkning av bestämmelserna. Nu betonas istället en helhetsbedömning i varje ärende. Vad får det för konsekvenser för verkets prövning av dessa ärenden?

– Domarna innebär att vi nu öppnar ett nytt arbetsfält: individuella helhetsbedömningar i arbetstillståndsärenden. Exakt hur praxisen nu kommer att utvecklas för dessa ärenden är för tidigt att säga. I slutändan är det migrationsdomstolarna som kommer att avgöra var gränserna går för att villkoren ska kunna anses vara uppfyllda i sin helhet, säger Fredrik Beijer.

Bättre anpassade

Han anser att MiÖD:s domar från december innebär att rättstillämpningen nu blir mer balanserad.

– MiÖD gör rimliga bedömningar som är mer anpassade till de faktiska omständigheter vi ofta möter i den här typen av ärenden, säger Fredrik Beijer.

Samtidigt som MiÖD genom de nya domarna ändrar tolkningen av bestämmelserna i lagen som reglerar arbetstillstånd, har regeringen arbetat med ett förslag till ändringar i lagen.

– Vår tolkning i nuläget är att regeringens förslag går i linje med det som uttalas i MiÖD:s nya domar, säger Fredrik Beijer.

* Utlänningslagens kapitel 6 paragraf 2 berör frågan om villkoren för att beviljas ett arbetstillstånd i Sverige:

”Arbetstillstånd får ges till en utlänning som erbjudits en anställning, om
1. anställningen gör det möjligt för honom eller henne att försörja sig, och
2. lönen, försäkringsskyddet och övriga anställningsvillkor inte är sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen.”

Läs MiÖD-dom 1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs MiÖD-dom 2länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs den rättsliga kommentaren här.

Läs frågor och svar om arbetstillstånd.Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.


Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

presstjansten@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.